Het hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden werkt aan een dijkverbetering tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen. Sweco (i.s.m. Arcadis) stelt de producten op die in de verkenningsfase worden opgeleverd. In de Nota van Uitgangspunten (NvU) worden de huidige situatie, de opgaven en de uitgangspunten voor het dijkontwerp beschreven voor dit deeltraject. Vervolgens is een gezamenlijk ontwerpproces met overheden, omwonenden en belanghebbenden doorlopen. Uit alle mogelijkheden is gekozen voor drie kansrijke oplossingen. Deze zijn beschreven in de Nota van Kansrijke Oplossingen (KNO). Als vervolg op de Nota Kansrijke Oplossingen zijn de drie kansrijke oplossingen op basis van nader onderzoek en overleg met de omgeving verder uitgewerkt tot vier kansrijke alternatieven. De kansrijke alternatieven zijn globaal op hun effecten beoordeeld en vergeleken. In de Nota Voorkeursalternatief is een voorkeursalternatief voorgesteld, met een beschrijving van de achterliggende afwegingen. Op basis van deze rapportage wordt het voorkeursalternatief medio 2020 in de vorm van een voorkeursbeslissing vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het waterschap

Alle producten zijn als digitale producten opgesteld, zodat ze voor eenieder via internet te lezen zijn.

Nota van uitgangspunten: klik hier
Nota Kansrijke Oplossingen: klik hier
Nota Voorkeursalternatief: klik hier