Effectbeschrijving

Met betrekking tot de beoordeling van het aspect bodem zijn een aantal aspecten van belang. Op dit moment zijn alleen de resultaten van het vooronderzoek bekend. Uit dit onderzoek zijn de locaties naar voren gekomen die verdacht zijn op bodemverontreiniging. Let op: dat wil niet zeggen dat er daadwerkelijk bodemverontreiniging aanwezig is. Dit moet verder onderzocht worden middels veld- en laboratoriumonderzoek dat in de periode december 2019 – september 2020 plaatsvindt.

Het veld- en laboratoriumonderzoek is in maart opgestart en loopt in elk geval nog door tot eind dit jaar. Ter plaatse van de hotspots zijn geen grote verontreinigingen aangetroffen die een sanering noodzakelijk maken.

Indien tijdens de dijkversterking sanering van verontreinigingen plaatsvindt, is sprake van een positief effect.

Indien tijdens de dijkversterking niet-herbruikbare grond dient te worden afgevoerd, is sprake van een positief effect, afhankelijk van de hoeveelheid niet-herbruikbare grond.

Op basis van de huidig bekende informatie kan over het gehele dijktracé bezien een licht positief effect worden verwacht.

Per dijkvak kan nog geen uitspraak worden gedaan omdat hiervoor de resultaten van het nog uit te voeren veld- en laboratoriumonderzoek noodzakelijk zijn.

Er wordt zo veel mogelijk grond binnen het plangebied hergebruikt voor de dijkversterking. Echter, niet alle vrijkomende grond en materialen zijn herbruikbaar, dus er moet wel afgevoerd worden.

Daarnaast wordt de dijk groter, waardoor verschillende grondsoorten (zand en klei) aangevoerd moeten worden. In onderstaande tabel zijn de hoeveelheden weergegeven.

Grondbalans

 

Omdat er per saldo meer grond moet worden aangevoerd, dan afgevoerd, leidt dat in het MER tot een negatieve beoordeling.

Met name in het buitendijkse deel van het plangebied zijn aardkundige waarden aanwezig, in de Stiftsche uiterwaarden en de Rijswaard. Door de dijkversterking worden randen van gebieden die aardkundig gewaardeerd worden, geraakt. Het gaat daarbij om ca. 8,8 ha aardkundige waarden van nationaal belang en ca. 4,3 ha aardkundige waarden van provinciaal belang. In de onderstaande figuur is dit inzichtelijk gemaakt.

Door dijkversterking geraakte aardkundige waarden

Effectbeoordeling

Mitigerende maatregelen

Mitigerende maatregelen kunnen zijn de effecten van grondverzet te verkleinen door zo veel mogelijk aanvoer en afvoer van grond via schepen te laten verlopen.