Effectbeschrijving

In het VO is sprake van aankoop van 7 woningen. Voor alle woningen loopt een minnelijk verwervingstraject, waarbij 6 woningen reeds aangekocht zijn. Er hoeven geen bedrijven/recreatie-ondernemingen aangekocht te worden.

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van het ruimtebeslag per grondcultuur. 

Recreatiefuncties worden door de dijkversterking niet geraakt. Zij kunnen hun functie behouden, met de kanttekening dat tijdens de uitvoeringsfase, net als voor alle ander functies aan de dijk, er tijdelijke beperkingen en/of overlast kan plaatsvinden. Na de dijkversterking zal de situatie gelijk of verbeterd zijn door wegaansluitingen die niet steiler worden dan bestaan en door in het ontwerp rekeningen te houden met functies aan de dijk en het goed aantakken op wandelroutes.

Zoals bij rivierkunde aangegeven, zal de scheepvaart op de Waal nauwelijks hinder zal ondervinden van de dijkversterking. Wanneer grond en/of materieel ten behoeve van de aanlegwerkzaamheden per schip wordt aangevoerd, zullen aanlegplaatsen wel iets vaker worden gebruikt dan in een normale situatie. Echter, de aanlegplaatsen voor schepen zijn dusdanig ontworpen en gelegen dat deze geen hinder kunnen en mogen vormen voor de reguliere scheepvaart op de Waal.

Effectbeoordeling

Mitigerende maatregelen

Om het dijkversterkingsontwerp uitvoerbaar te maken is in het ontwerp rekening gehouden met maatregelen die negatieve effecten beperken. Aanvullende mitigerende en/of compenserende maatregelen zijn daarom niet voorzien.