PM Effectbeschrijving en effectbeoordeling volgt januari 2020. Voor deze meeleesversie: zie vooral de bijlagen.

Ten gevolge van de vermindering van het ruimtebeslag nemen de effecten op natuurwaarden ook af, ten opzichte van de effecten van het voorkeursalternatief.

Tabel 10-1. Compensatieopgave natuur

Compensatie-opgave in hectare CvO
Zachthoutopbos (Ha) 1 ha[1]
Geldersch Natuur Netwerk (GNN) (Ha) 8 ha[2]

[1] Aantasting betreft 0,3 ha, maar met verrekening van een kwaliteitsfactor is dient 1 ha vooraf aangelegd te worden.

[2] Dient buiten bestaand GNN en dus buiten het plangebied te worden gecompenseerd

Een surplus van zachthoutooibos is in het najaar van 2019 aangelegd in de Rijswaard, dit betreft circa 3,5 hectare. Dit surplus is al in 2019 aangelegd om tijdig ontwikkeld te zijn voor de start van de dijkversterking.

Surplus leefgebied voor kamsalamander zal naar verwachting in het voorjaar van 2020 gerealiseerd worden. Ook dit wordt vooraf gerealiseerd, zodat de daar aanwezige kamsalamanders kunnen verplaatsen naar geschikt leefgebied, voordat met de dijkversterking wordt gestart.