Welkom op de site van het digitale milieueffectrapport van dijkversterking Tiel-Waardenburg

Fijn dat u het digitale MER bezoekt. Op deze site vindt u alle belangrijke informatie omtrent de milieueffectrapportage van dijkversterking Tiel-Waardenburg. Deze site is zowel op de computer, tablet als telefoon te bezoeken. Bovenin zijn de verschillende hoofdstukken te vinden. De kopjes met een pijltje kunnen uitgeklapt worden door er met uw cursus overheen te gaan. Zo kunt u zelf bepalen welk hoofdstuk u leest.

Momenteel bevindt u zich bij de Introductie. Hieronder gaan we in op de achtergrond van het project en waarom er een milieueffectrapport is opgesteld. 

Het hoofdstuk Veiligheidsopgave gaat nader in op waarom deze dijkversterking nodig is. Tevens wordt er kort uitgelegd op welke manieren een dijk niet geheel veilig kan zijn.

In de Huidige situatie kunt u per thema, zoals rivierkunde of ecologie, lezen wat momenteel de situatie is. Die situatie geldt ook als startpunt van de effectbeoordeling.

Daarnaast vindt u het Ontwerp per dijkdeel. Hier wordt per dijkvak uitgelegd hoe het ontwerp eruit ziet. Dit wordt ondersteund met illustraties van dwarsdoorsnedes.

De effecten van het ontwerp op de huidige situatie, en eventuele mitigerende en/of compenserende maatregelen kunt u bestuderen onder het kopje Effecten & Mitigatie.

Vervolgens kunt u bij de Conclusie, inclusief overzichtelijke eindtabel, het eindoordeel lezen.

Op de Interactieve kaart kunt u zelf de milieueffecten in uw omgeving bekijken.

 

De hoofdbalk met de hoofdstukken blijft te allen tijde zichtbaar, zo kunt u gemakkelijk het overzicht bewaren en navigeren tussen de hoofdstukken. Sommige, kleinere illustraties en figuren zijn aan te klikken. Op deze manier worden ze vergroot weergegeven. Om het figuur af te sluiten, klikt u ergens naast deze figuur en u keert terug naar de tekst.

Disclaimer: Dit digitaal MER is gebaseerd op het Specifiek MER. Dit digitaal MER kan gezien worden als een beknopte versie daarvan. Het Specifiek MER is daarom te allen tijde leidend. Er kunnen daarom geen rechten worden ontleend aan dit digitaal MER. Wijzigingen voorbehouden.

Achtergrond dijkversterking Tiel-Waardenburg

De dijk tussen Tiel en Waardenburg voldoet niet aan de (nieuwe) veiligheidsnormering zoals opgenomen in de Waterwet (2017). Voor Nederland is sinds 1 januari 2017 een nieuwe veiligheidsbenadering van kracht die gebaseerd is op een risicobenadering. Daarmee wordt de beoordeling van de veiligheid van de primaire keringen gebaseerd op de overstromingskans. Daarbij wordt gekeken naar de overstromingskans bij hoogwater en de gevolgen daarvan. Voorheen werd alleen gekeken naar het optreden van een maatgevende waterstand.

Stappen in de tijd
In 2017 is door Sweco in de Verkenningsfase voor het op orde brengen van de hoogwaterveiligheid (via dijkversterking met of zonder rivierverruiming) beschreven in de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKO).

Uit de oplossingsrichtingen uit het NKO zijn drie alternatieven c.q. 6 varianten overgebleven, die zijn beoordeeld in het Globaal MER (2018) dat voor de dijkversterking en rivierverruiming is opgesteld. Dit Globaal MER is voor advies aan de Commissie voor de m.e.r. (Cie-m.e.r.) voorgelegd. In mei 2018 heeft de Cie-m.e.r. haar toetsingsadvies gegeven. Ook zijn toen een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse en een Verkenningenrapport opgesteld. Deze stukken hebben destijds ter inzage gelegen.

Vervolgens is in het najaar van 2018 de rapportage Effectenstudie voor de dijk opgesteld, die kan worden gezien als een tussenstap in de m.e.r.-procedure, waarin nader gefocust is op milieueffecten door een dijkversterking (een binnenwaartse of een buitenwaartse variant). Op basis van de Nota Voorkeursvariant (met de Effectenstudie als onderlegger) is een voorkeursalternatief voor de dijk gekozen door het Waterschap. Deze rapporten zijn in de bijlagen bij onderhavig MER opgenomen.

Het Voorkeursalternatief (VKA) is daarna verder ontwikkeld via een Concept Vergunningen Ontwerp (CVO, najaar 2019) naar het Vergunningenontwerp (VO) zoals dat ook is opgenomen in het Projectplan Waterwet voor dijkversterking Tiel-Waardenburg. In onderhavig Specifiek MER wordt het Vergunningenontwerp (VO) beoordeeld.

M.e.r.-procedure

In 2016 is een m.e.r.-procedure voor dijkversterking Tiel-Waardenburg en rivierverruiming Varik-Heesselt gestart met een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is aangegeven dat voor het project is gekozen voor een MER in twee delen: een PlanMER (voor dit project een Globaal MER genoemd) in de Verkenningsfase ten behoeve van de Voorkeursbeslissing en een ProjectMER (voor dit project een Specifiek MER genoemd) in de Planuitwerkingsfase bij de te nemen besluiten. Voor beide delen van het MER is in de NRD een beoordelingskader opgenomen.

Onderhavig Specifiek MER en te nemen besluiten

Het onderhavige Specifiek MER wordt opgesteld ten behoeve van het Goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland ten aanzien van het Projectplan Waterwet en de besluiten van gemeenten West Betuwe en Tiel over de bestemmingsplannen.

Naast het Projectplan Waterwet op grond van de Waterwet (WSRL, vaststelling; provincie Gelderland, goedkeuring) worden de volgende besluiten gelijktijdig in de coördinatie in procedure gebracht:

 

Besluit m.e.r. categorie D3.2
Op de voorgenomen dijkversterking is de Wet Milieubeheer van toepassing. In het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) is aangegeven in welke gevallen een m.e.r.-procedure moet worden doorlopen. De dijkversterking Tiel-Waardenburg valt onder de volgend m.e.r-categorie:
Categorie D3.2: de goedkeuring van een Projectplan Waterwet dat de activiteit aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, met inbegrip van primaire waterkeringen en rivierdijken mogelijk maakt.
Voor project dijkversterking Tiel-Waardenburg wordt een Project-m.e.r.-procedure in twee stappen doorlopen. Dit MER is het resultaat van de tweede stap.

Passende beoordeling
Aangezien negatieve effecten door ruimtebeslag en/of stikstofdepositie (aanlegfase) op Natura 2000-gebieden langs de dijk op voorhand niet zijn uit te sluiten, geldt de noodzaak tot het opstellen van een passende beoordeling in het kader van de Wet natuurbescherming (in het kader van het Specifiek MER).

Op basis van Art. 7.2a, eerste lid, Wet milieubeheer zijn plannen die op grond van een wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling verplicht zijn, en waarvoor een passende beoordeling moet worden opgesteld, Planm.e.r.-plichtig. Onder dergelijke plannen wordt o.a. het bestemmingsplan geschaard.
Wanneer een bestemmingsplanwijziging wordt gemaakt in het geval er een Projectplan Waterwettraject doorlopen wordt, is dat op zichzelf geen reden om een Planm.e.r.-procedure te doorlopen voor een passende beoordeling.

Het opstellen van een passende beoordeling leidt dan niet tot een plicht tot het opstellen van een planMER (als bedoeld in art. 7.2a, Wm), omdat een Projectplan Waterwet geen plan is in de zin van de Wet milieubeheer maar een besluit (kolom 4 van het Besluit m.e.r.)[1]. Hierdoor is art. 7.2a, eerste lid, Wm voor het Projectplan Waterwet niet relevant.
Daarnaast is het Projectplan Waterwet ProjectMER-plichtig waardoor een zwaardere m.e.r.-toets wordt uitgevoerd dan wanneer er een PlanMER zou worden opgesteld.

Besluit m.e.r. categorie D9
In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de Verkenningsfase van het project was nog sprake van een eventuele hoogwatergeul Varik-Heesselt (zie ook par. 1.1.). Omdat van een hoogwatergeul in het project nu geen sprake meer is, is categorie D9 ‘landinrichting’ als genoemd in het Besluit m.e.r. enkel nog van toepassing in de vorm van een vormvrije m.e.r.-beoordeling. Ten gevolge van de dijkversterking is er namelijk maar een beperkte – minder dan 125 ha – functiewijziging van water (verlegging watergangen langs de dijk), natuur en landbouw. Deze beoordeling is integraal meegenomen in onderhavig Specifiek MER.

Voor het project zijn bestemmingsplanwijzigingen nodig. Daarmee zijn de bestemmingsplanwijziging in feite dienend voor het op te stellen Projectplan Waterwet. Dit betekent echter niet automatisch dat – gelet op het feit dat een passende beoordeling moet worden opgesteld – via de lijn van artikel 7.2a Wet milieubeheer alsnog een plan-m.e.r.-procedure moet worden doorlopen[1]. Hierbij zijn een aantal zaken van belang:

  • Voor Dijkversterking Tiel-Waardenburg wordt reeds een ProjectMER (onderhavig Specifiek MER) opgesteld;
  • De bestemmingsplan wijziging heeft alleen betrekking op het planologisch mogelijk maken van de in het projectplan Waterwet voorziene maatregelen.

Voor de bestemmingsplannen zijn gemeenten West Betuwe en Tiel bevoegd gezag.

 

[1] https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=75784&summary_only=
NB. Jurisprudentie betreft een zaak m.b.t. een m.e.r.-beoordeling, geen ProjectMER