Plangebied en studiegebied

In voorliggend digitaal MER is onderscheid gemaakt in het plangebied en het studiegebied.

Plangebied

Het plangebied bestaat uit het dijktraject Tiel – Waardenburg en die gronden die deel uitmaken van de versterking van de dijk. Het plangebied betreft in formele zin het gebied waar de formele besluiten (Projectplan Waterwet en bestemmingsplan) betrekking op hebben.

Studiegebied

Het studiegebied is groter dan het plangebied en omvat het gebied waar als gevolg van de dijkversterking relevante effecten te verwachten zijn. Met andere woorden: het plangebied en het gebied daarbuiten, waar mogelijk effecten optreden. Het studiegebied kan per milieuaspect verschillen. Zo zal het studiegebied voor rivierkunde het gebied omvatten waar waterstandsverlagende effecten optreden. Dit hele gebied waar effecten optreden valt dan binnen het studiegebied.

Dijkvakken

Het dijktraject is opgeknipt in negen deelgebieden, deze zijn weergegeven op onderstaande afbeelding. Elk deelgebied is weer opgeknipt in meerdere dijkvakken. Een dijkvak is een deel van de dijk met (min of meer) uniforme geotechnische, geometrische of landschappelijke kenmerken. Er zijn in totaal zijn 41 dijkvakken onderscheiden. In de volgende subparagrafen is er verder ingezoomd op de deelgebieden en zijn de deelgebieden kort beschreven.

 

Deeltraject Passewaaij loopt vanaf het Inundatiekanaal tot net voorbij de steenfabriek bij de afrit naar de Zennewijnenseweg. Het gehele deelgebied ligt in de gemeente Tiel. Het deelgebied beslaat circa 2,1 kilometer van het totale dijktracé en is onderverdeeld in de volgende vijf dijkvakken:

·        Dijkvak 1: TG010+40 – TG014+75

·        Dijkvak 2: TG014+75 – TG017+90

·        Dijkvak 3: TG017+90 – TG021+80

·        Dijkvak 4: TG021+80 – TG026+50

·        Dijkvak 5: TG026+50 – TG031+30

 

 
Scope deelgebied Tiel-Passewaaij (dijkvak 1 t/m 5)

Deelgebied Zennewijnen loopt van de Zennewijnseweg (aan de zuidzijde van de Passewaaij) tot aan de Waalbandijk ter hoogte van het oostelijke eind van de Goossen Janssenstraat (aan de oostzijde van Ophemert) en heeft een lengte van circa 2,6 kilometer van het totale dijktracé. Het deelgebied ligt deels in de gemeente Tiel (dijkvak 6,7 en gedeelte dijkvak 8) en deels in de gemeente West Betuwe (dijkvak 9, 10 en gedeeltelijk dijkvak 8). Het is onderverdeeld in de volgende vijf dijkvakken:

·        Dijkvak 6: TG031+30-TG035

·        Dijkvak 7: TG035 – TG037+15

·        Dijkvak 8: TG037+015 – TG045

·        Dijkvak 9: TG045-TG053+60

·        Dijkvak 10: TG053+60-TG058+25

Scope deelgebied Zennewijnen (dijkvak 6 t/m 10)

Deelgebied Ophemert loopt van de oostzijde van Ophemert (Goossen Janssenstraat) tot de Achterstraat (aan de noordzijde van Varik) en heeft een lengte van circa 2,2 kilometer. Het ligt volledig in de gemeente West Betuwe en is onderverdeeld in de volgende vijf dijkvakken:

·        Dijkvak 11: TG058+25 – TG062+50

·        Dijkvak 12: TG062+50 – TG067+10

·        Dijkvak 13: TG067+10 – TG072+50

·        Dijkvak 14: TG072+50 – TG075+25

·        Dijkvak 15: TG075+25 – TG080