Duurzaam GWW

Het thema duurzaamheid is opgepakt op basis van de Duurzaam-GWW2.0 aanpak. In deze planuitwerkingsfase is als eerste stap een Ambitiewebsessie uitgevoerd. Vervolgens zijn maatregelen ontwikkeld om invulling te geven aan deze ambities. Een deel van de maatregelen vind zijn weerslag in het Projectplan Waterwet, andere maatregelen worden uitgewerkt in het kader van het realisatiecontract. In dit hoofdstuk is dit proces en de uitkomsten ervan nader toegelicht.

Ambitieweb

In het Ambitieweb definieert een project op 12 thema’s de ambities, ingedeeld in drie niveaus. Niveau 1 is regulier, conform de wetgeving en conform de gangbare praktijk. In niveau 3 wordt actief gezocht naar meerwaarde en het toevoegen van kwaliteit. Niveau 2 zit daar tussen in: beter dan standaard, maar niet per se met meerwaarde voor het thema.

Onderstaande figuur toont het vastgestelde Ambitieweb voor het project Tiel-Waardenburg.

Ambitieweb duurzaam GWW

De thema’s waarvoor een ambitieniveau 3 is vastgelegd zijn Energie, Materialen, Water, Ecologie/biodiversiteit en Ruimtelijke Kwaliteit. De thema’s Energie, materialen en Biodiversiteit zijn vervolgens nader uitgewerkt als duurzaamheidsthema’s. De thema’s Water, Ecologie (algemeen) en Ruimtelijke kwaliteit (binnen het aspect Landschap) zijn elders in dit MER beschreven.