Idealiter komt er hier een video in de header (wellicht naar aanleiding van de documentaire op BNN/VARA)

Dijkversterking Tiel-Waardenburg

In een rivierdelta is het werken aan waterveiligheid nooit af. Op basis van de Waterwet is het verplicht om de dijken in zogenoemde ’toetsrondes’ periodiek te keuren om te beoordelen of ze aan de veiligheidsnormen voldoen. De waterkering tussen Tiel en Waardenburg is in de derde toetsronde van het HWBP grotendeels afgekeurd. Op basis van het totaal aan primaire waterkeringen die in de derde toetsronde zijn afgekeurd, is het derde Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) tot stand gekomen. Waterschap Rivierenland start met de meest urgente projecten. Voor dijktraject Tiel-Waardenburg (Figuur 1-1) is aangetoond dat de veiligheidsopgave waaraan de dijk volgens de nieuwe WBI-normering moet voldoen zeer groot is. Daarom heeft dit dijktraject prioriteit in de planning van het HWBP.