Achtergrond milieueffectrapport
21 partijen hebben op 6 december 2017 hun handtekening gezet onder het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Het is de start voor verschillende projecten die het gebied toekomstbestendig gaan maken. Eén van de projecten gaat over het realiseren van een nieuwe vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal. Hiervoor zijn verschillende routes onderzocht. Dat onderzoek is uitgevoerd door middel van een milieueffectrapport. Deze samenvatting leidt u door de resultaten van de milieueffectrapportage.

Wat is een milieueffectrapportage? 
Milieueffectrapportage (m.e.r.) is een procedure waarmee de milieueffecten van een plan in beeld worden gebracht vóórdat de overheid daar een besluit over neemt. De verwachte effecten worden beschreven in een milieueffectrapport (MER). Effecten worden in beeld gebracht voor verschillende aspecten, zoals natuur, water, bodem, woon- en leefmilieu en landschap. Het MER moet de informatie geven voor het nemen van het besluit, in dit geval: wordt er een nieuwe vaarverbinding aangelegd en zo ja, welke route is daarvoor het meest geschikt. In het MER zijn verschillende routes onderzocht voor een nieuwe vaarverbinding (zogenaamde ‘alternatieven’). Per alternatief (route) is gekeken naar de mogelijkheid om deze geschikt te maken voor verschillende type boten: kleine/grote sloep, motorjachten in de ‘DM-klasse’ en alleen boten met een elektrische motor. Deze verschillende gebruiksmogelijkheden worden in het MER ook wel ‘varianten’ genoemd. In hoofdstuk 2 van deze samenvatting wordt een toelichting gegeven op de onderzochte alternatieven en varianten.

Hoe is deze samenvatting opgebouwd? 
In deze samenvatting gaan we in hoofdstuk 1 in op de achtergrond van dit onderzoek: het doel van het gebiedsakkoord en de reden waarom dit onderzoek naar een nieuwe vaarverbinding is gestart. Vervolgens worden in hoofdstuk 2 de onderzochte alternatieven kort toegelicht. Deze alternatieven zijn tot stand gekomen door middel van een uitgebreid proces, waarin vanuit een breed pallet aan alternatieven uiteindelijk zes alternatieven zijn geselecteerd voor het MER-onderzoek. In hoofdstuk 3 wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek: welke effecten worden er verwacht bij de aanleg en het in gebruik nemen van een nieuwe vaarverbinding? Tot slot worden in hoofdstuk 4 de conclusies gegeven door de verschillende alternatieven met elkaar te vergelijken. Een link naar het volledige MER is opgenomen in hoofdstuk 5 ‘Publicaties’.

Voor alles in deze samenvatting geldt dat in het MER uitgebreidere beschrijvingen en toelichtingen zijn opgenomen. Mochten er onverhoopt inhoudelijke verschillen zitten tussen deze samenvatting en het MER, dan geldt het MER als uitgangspunt.