Begrip Verklaring
Alternatief Eén van de mogelijke oplossingen om de doelstellingen van het project te bereiken.
Autonome ontwikkeling De ontwikkeling van het milieu en andere factoren indien de voorgenomen activiteit niet wordt uitgevoerd, het betreft alleen die ontwikkelingen die kunnen worden afgeleid uit vastgesteld beleid.
Besluit-m.e.r Het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) is een algemene maatregel van bestuur (AMvB) en is essentieel om te kunnen bepalen of bij de voorbereiding van een plan of een project een m.e.r.(beoordelings)-procedure moet worden doorlopen.
Bevoegd gezag De overheidsinstantie die bevoegd is het m.e.r.-plichtige besluit te nemen en die de m.e.r.-procedure organiseert.
Broedvogels Een broedvogel is een vogelsoort die in een gebied broedt, in tegenstelling tot gastvogels (wintergasten, zomergasten en jaargasten) en trekvogels.
Cie-m.e.r. De Commissie voor de milieueffectrapportage (Cie-m.e.r.) is een onafhankelijke stichting die het bevoegd gezag adviseert over de inhoud en kwaliteit van milieueffectrapporten.
Coagulatiebekken Een waterbekken waarin waterzuivering plaatsvindt. Met coagulatie worden zwevende deeltjes, die uit zichzelf niet snel zullen bezinken, behandeld met chemische stoffen. Door de behandeling klonteren de zwevende deeltjes aan elkaar en zullen daardoor bezinken of opdrijven, waarna ze uit het water kunnen worden verwijderd.
Compenserende maatregel Maatregel waarbij in ruil voor het aanbrengen van milieuschade op de ene plaats vervangende waarden elders worden gecreëerd.
Erosie Erosie is het proces van slijtage van een vast oppervlak waarbij materiaal wordt verplaatst of geheel verdwijnt. Op aarde gebeurt erosie vooral door de werking van wind, stromend water en ijs.
Gebiedsakkoord een door 21 partijen ondertekend akkoord om het gebied weer toekomstbestendig te maken. Zie ook: https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Projecten/Oostelijke_Vechtplassen/Gebiedsakkoord
Habitattype Ecosysteemtype op het land of in het water met karakteristieke geografische, abiotische en biotische kenmerken, die zowel geheel natuurlijk als halfnatuurlijk kunnen zijn. Habitattypen waarvoor gebieden worden aangewezen zijn opgenomen in bijlage I van de Habitatrichtlijn. In het Natura 2000 profielendocument wordt expliciet aangegeven welke vegetatietypen en begroeiingen in Nederland wel of niet onderdeel uitmaken van een habitattype.
Habitatsoorten Soorten die worden beschermd door de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn. Deze dier- en plantensoorten genieten (in beginsel) bescherming voor zover hun natuurlijk verspreidingsgebied in Nederland ligt.
Kaderstellend plan Een plan, bijvoorbeeld een bestemmingsplan, dat kaderstellend is voor een later te nemen besluit, zoals bijvoorbeeld een Omgevingsvergunning.
Kwalificerende soort Vogelsoorten, ook wel aangeduid als ‘selectiesoorten’, waarvoor een gebied voldoet aan de selectiecriteria om als Vogelrichtlijngebied te worden aangewezen.
Leefgebied Een door specifieke abiotische en biotische factoren bepaald milieu waarin de soort tijdens één van de fasen van zijn biologische cyclus leeft.
Passende beoordeling De Passende Beoordeling (PB) beschrijft en beoordeelt de effecten van een bepaalde activitreit op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden.
Retourstroom Als een schip vaart ontstaat voor het schip een boeggolf, doordat het water daar weggedrukt wordt. Dit water loopt om en onder het schip naar de achterzijde (retourstroom).
T0-kaart De T0 kaart is de habitattypenkaart die de situatie op het moment van aanwijzing weergeeft. Dit is de referentiesituatie voor de N2000 instandhoudingsdoelen voor habitattypen. Habitattypenkaart versie N2K_HK_95_Oostelijke_Vechtplassen_20180725_v5_1
Trilveen Trilveen is een zeldzaam bodem- en vegetatietype dat bestaat uit een dunne en uiterst slappe bodem die vooral uit zegge- en graswortels bestaat en op water of slappe modder drijft.
MER Een milieueffectrapport (MER) is een openbaar document waarin een voorgenomen activiteit, de mogelijke alternatieven en de te verwachten gevolgen voor het milieu op een systematische wijze worden beschreven.
m.e.r. Milieueffectrapportage (m.e.r.) behelst de procedure voor het in beeld brengen van de milieugevolgen van een besluit voordat het besluit wordt genomen. De onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in het milieueffectrapport (MER).
m.e.r.-plichtig Activiteit waarvan op basis van het besluit-m.e.r. het verplicht is om voor aanvang van de werkzaamheden de m.e.r.-procedure te doorlopen.
Mitigerende maatregel Maatregel die de negatieve gevolgen van een activiteit beperkt of voorkomt.
Natura 2000 Een samenhangend netwerk van leefgebieden en soorten die van belang zijn vanuit het perspectief van de Europese Unie als geheel, ingesteld door de Europese Unie. Op die gebieden is de Vogel- en/of Habitatrichtlijn van toepassing.
Natura 2000-gebied Verzamelnaam voor gebieden die (voorlopig) zijn aangewezen ter uitvoering van de Vogel- en Habitatrichtlijn, of die voorkomen op de lijst met gebieden van communautair belang van de Habitatrichtlijn. In Nederland zijn samenvallende en overlappende Vogelrichtlijngebieden en Habitatrichtlijngebieden verder samengevoegd tot “Natura 2000-gebieden”. Een dergelijk gebied kan dus bestaan uit alleen een Vogelrichtlijngebied, alleen een Habitatrichtlijngebied of een combinatie daarvan.
Niet-broedvogels Vogels die op een bepaalde plek en tijdstip niet aan het voortplantingsproces deelnemen. Dit betreft enerzijds alle vogels buiten het broedseizoen (o.a. doortrekkers, wintergasten, ruiende vogels), maar ook vogels in de broedperiode die niet aan het voortplantingsproces deelnemen (zoals nog niet-geslachtsrijpe vogels, reeds uitgevlogen jongen en overzomerende vogels.
NNN Natuurnetwerk Nederland (NNN). Een samenhangend netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden in Nederland die op deze manier met elkaar verbonden zijn.
NRD Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).
Overtoom Een overtoom of overhaal is een installatie waarmee het peilverschil tussen twee wateren wordt overbrugd door een boot over land van het ene water naar het andere te trekken.
PAS Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Programma waarin generieke (landbouw)maatregelen worden genomen om de uitstoot te verminderen én waarin herstelmaatregelen zijn genomen om de natuur robuuster en veerkrachtiger te maken. Doel hiervan is om “ruimte” voor projecten en ontwikkelingen mogelijk te maken.
Plangebied Gebied waar de voorgenomen activiteit wordt gerealisdeerd.
Plan-MER Milieueffectrapport waarmee de eventuele milieueffecten van een plan inzichtelijk worden gemaakt zodat het bevoegd gezag een weloverwogen besluit kan maken.
Project-MER Milieueffectrapport waarmee de eventuele milieueffecten van een activiteit of project inzichtelijk worden gemaakt zodat het bevoegd gezag een weloverwogen besluit kan maken.
Studiegebied Gebied tot waar de effecten kunnen optreden.
Variant Een variant is een oplossing die op onderdelen afwijkt van een alternatief.