3.1 Introductie

Introductie effectbeoordeling Het onderzoek richt zich op de milieuaspecten die door het planvoornemen kunnen worden beïnvloed. Daarnaast wordt in beeld gebracht welke maatschappelijke baten en welke kosten er worden verwacht.…

Lees verder 3.1 Introductie

3.2 Abiotische aspecten

In hoofdstuk 6 van het MER zijn de effecten van de alternatieven en varianten beschreven op de abiotische milieuaspecten: bodem en water. Deze aspecten hebben betrekking op de niet-levende basiskenmerken…

Lees verder 3.2 Abiotische aspecten

3.3 Biotische aspecten

In hoofdstuk 5 en 6 van het MER zijn de te verwachten effecten voor de biotische aspecten beschreven. Het gaat om de beoordeling van effecten op natuurgebieden, flora- en faunasoorten…

Lees verder 3.3 Biotische aspecten

3.4 Cultuur

Hoofdstuk 7 en 9 van het MER beschrijft de effecten voor de thema’s recreatie, landschap, cultuurhistorie en archeologie. Op recreatief gebied onderscheiden de alternatieven zich van elkaar in hun meerwaarde…

Lees verder 3.4 Cultuur

3.5 Woon- en leefmilieu

In hoofdstuk 8 van het MER is ingegaan op de effecten op het woon- en leefmilieu: geluid, luchtkwaliteit, autoverkeer, belevingswaarde, stiltegebied en externe veiligheid. Hieruit blijkt dat alle alternatieven, behalve…

Lees verder 3.5 Woon- en leefmilieu

3.6 Visualisaties

Doorgang Moleneind vanuit de lucht (alternatief Vuntus via 't Moleneind) Doorgang Moleneind vanaf straat (alternatief Vuntus via 't Moleneind) Doorgang A. Lambertszkade richting Loenderveense Plas Oost (alternatief Vuntus via Loenderveense…

Lees verder 3.6 Visualisaties

3.7 Kosten en baten

Het beoogde doel van de nieuwe vaarverbinding is het uitbreiden van de vaarmogelijkheden, verkorten van de vaartijden en brengen van meer variatie in het gebied. Er zijn drie manieren waarop…

Lees verder 3.7 Kosten en baten