Introductie effectbeoordeling

Het onderzoek richt zich op de milieuaspecten die door het planvoornemen kunnen worden beïnvloed. Daarnaast wordt in beeld gebracht welke maatschappelijke baten en welke kosten er worden verwacht.

In dit hoofdstuk van de samenvatting worden de effectbeoordelingen uit de hoofdstukken 5 tot en met 11 van het MER samengevat weergegeven. Daarbij is een onderverdeling gemaakt naar (a) abiotische aspecten, (b) biotische aspecten, (c) de aspecten recreatie, landschap, cultuurhistorie en archeologie en de (d) woon- en leefmilieu aspecten. Bij de effectbeoordeling is onderstaande 7-puntsschaal gehanteerd. Daarnaast is een tabblad toegevoegd met visualisaties. Er zijn visualisaties gemaakt van hoe een nieuwe afscheidingsdam in de Loenderveense Plas Oost er uit zou kunnen zien en van hoe een verbinding via de Moleneind er uit zou kunnen zien. Tot slot is samengevat hoe de verschillende alternatieven zich tot elkaar verhouden als ze worden getoetst op het doelbereik.

De gebruikte 7-puntsschaal