Meer variatie, kortere vaarroutes

Een directe vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en de Wijde Blik (en zo naar het Hilversums Kanaal) ontbreekt momenteel. Tussen het Hilversums Kanaal en de Loosdrechtse Plassen liggen een aantal plassen met een verschillend peil. Deze plassen worden nu gescheiden van elkaar door kades zonder sluis of vaarduikers. Een nieuwe verbinding zou de variatie aan routes moeten vergroten met ook kortere vaarroutes. Provincie Noord-Holland en gemeente Wijdemeren onderzoeken daarom de mogelijkheid om een nieuwe vaarverbinding aan te leggen tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal, via de Wijde Blik. Deze vaarverbinding dient geschikt te zijn voor de sloepenvaart waarbij elektrisch varen de voorkeur heeft.

Gebiedsakkoord

Een nieuwe vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal is één van de projecten die is opgenomen in het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. De Oostelijke Vechtplassen vormen een prachtig en afwisselend gebied nabij de Randstad. In het gebied is geconstateerd dat een flinke kwaliteitsimpuls nodig is; er is jarenlang onvoldoende geïnvesteerd in het gebied, waardoor de leefomgeving, de natuur en de recreatie achteruit zijn gegaan. Het achterstallig onderhoud is te omvangrijk geworden om nog vanuit één partij te kunnen oplossen. Door middel van het Gebiedsakkoord en het Uitvoeringsprogramma Oostelijke Vechtplassen moeten de verschillende opgaven gezamenlijk aangepakt en opgelost worden. Het Uitvoeringsprogramma, dat onderdeel is van het gebiedsakkoord, bevat verschillende projecten, die in de komende tien jaar in het gebied worden uitgevoerd. Het gaat om verbeteringen op het gebied van natuurontwikkeling, waterkwaliteit, en land- en waterrecreatie. Ook gaat het om het beter benutten van de potentie voor natuur- en landschapsbeleving en om de aanpak van het baggerprobleem. De ambitie is om te komen tot een win-win situatie voor meerdere belangen. Daarom heeft de uitwerking het karakter van een gebiedsakkoord gekregen, waarbij partijen de ruimte geven aan elkaars belangen om met consensus tot goede oplossingen te komen.