Het nulplusalternatief focust zich op het oplossen van de bestaande knelpunten in de huidige, lange route. De capaciteit van de bestaande sluizen is op dit moment beperkt, waardoor er wachttijden ontstaan bij de sluizen op drukke dagen. Dit beperkt de mogelijkheid om rondes te varen binnen het gegeven tijdsbestek (veelal 3 tot 5 uren huurperiode of gemiddelde tijd voor een dagtocht). Het onderzoeken van dit alternatief moet een antwoord geven op de vraag of naast een nieuwe vaarverbinding ook andere opties tot het gewenste doel kunnen leiden om de vaarmogelijkheden uit te breiden, de vaartijden te verkorten en meer variatie in het gebied te brengen.

Voor het nulplusalternatief is een verkenning gedaan van mogelijkheden om de bestaande routes en kunstwerken te optimaliseren om zo een snellere doorstroming te krijgen. Deze verkenning is nader uitgewerkt in de Bouwstenenrapportage Waterrecreatie MER Vaarverbinding (deze is te downloaden onder ‘Publicaties’). Bij deze verkenning is gekeken naar de volgende kunstwerken:

  • Sluis ’t Hemeltje
  • Raaisluis
  • Weersluis
  • Kraaienestersluis
  • Mijndense sluis

Vanuit het doelbereik van de vaarverbinding geredeneerd draagt optimalisatie van de vaarwegen en passages bij aan de beperking van wachttijden. Bestaande rondes kunnen eventueel sneller gevaren worden door een grotere sluiscapaciteit. Daarmee zou het knelpunt van mogelijke wachttijden verminderd kunnen worden. Van de 5 sluizen in het plangebied liggen de Weersluis en de Kraaienestersluis niet op de route die voor dit project wordt beschouwd als de ‘huidige grote route’. Daarnaast zijn er voor deze sluizen andere alternatieven om van de Vecht naar de Loosdrechtse Plassen te komen. Om die reden is in het nulplusalternatief geen rekening gehouden met capaciteitsvergroting van deze twee sluizen. Na overleg met de sluiswachter blijkt dat bij sluis het Hemeltje zelden sprake is van wachttijden. Om die reden is het binnen het nulplusalternatief alleen zinvol om te kijken naar een capaciteitsuitbreiding van sluis Mijnden en de Raaisluis. Het mogelijke voordeel van capaciteitsuitbreiding van deze sluizen is vooral van toepassing op de zeer drukke dagen. Op normale rustige dagen is de sluispassage ook bij die sluizen minder een knelpunt. Op die momenten is er dus sprake van beperkte tijdwinst. Aanpassen van de snelheid als onderdeel van het nulplusalternatief is om veiligheidsredenen niet gewenst.