Deze route loopt vanuit de Wijde Blik naar Terra Nova en gaat vervolgens via de Vecht en een nieuw te graven watergang naar de Derde Plas (Loosdrechtse Plassen). De route kruist de Dirck A. Lambertszkade door middel van een vaarduiker. De route door Terra Nova wordt geïsoleerd van het omliggende oppervlaktewatersysteem door het aanbrengen van damwanden, daarmee wordt aantasting van de waterkwaliteit van Terra Nova voorkomen. Ook wordt hiermee de noodzaak van een tweede sluis voorkomen. Het waterpeil van de Wijde Blik wordt doorgezet in de geïsoleerde vaarverbinding tot aan Oud Over. Voor de doorsteek naar de Vecht wordt in Oud Over een sluis (met vaste brug) met beperkte schutverliezen aangelegd (capaciteit 20 x 4 m), zodat wateruitwisseling zo veel mogelijk wordt beperkt. In het zuidelijk deel, van de Vecht naar de Derde Plas, worden een aantal nieuwe watergangen gegraven en/of verbreed. Ook worden een aantal wegen gekruist, op deze locaties zullen vaarduikers worden aangelegd. Omdat in het traject van de Vecht naar de Derde Plas een peilgebied wordt doorsneden zijn in dit gebied twee sluizen (met vast brug) nodig; een bij de Vecht en een onder de N403 nabij fort Spion. Tot slot doorsnijdt de route ook het Waterleidingkanaal (waterwingebied) ter hoogte van Drecht. Dit gebeurt via de bestaande kruising van de Drecht met het Waterleidingkanaal.