Deze route loopt vanuit de Wijde Blik via ’t Hol naar de Vuntus. De doorsteek vanuit de Wijde Blik richting ‘t Hol loopt via de Bruggevaart. In de oeverzone van de Wijde Blik worden geleidingsmaatregelen (bijv. houten balken) getroffen om de oevers rondom de ingang van de Bruggevaart te beschermen, waardoor de oever- en watervegetatie zich beter kan ontwikkelen c.q. minder wordt beschadigd. De bestaande ophaalbrug in het Moleneind (breedte 3,5 m, doorvaarthoogte 1,33 m) wordt gehandhaafd. Daar waar de route door ’t Hol loopt, wordt deze volledig geïsoleerd van de omgeving door de bodem van de watergang te bekleden een ondoorlatende kleilaag (20-40 cm), het aanbrengen van beschoeiing en het afsluiten van zijwatergangen met dammetjes. Om de doorstroming van kwelwater in het gebied te handhaven worden onder de geïsoleerde watergang sifons aangebracht. Door één perceel nabij de Kromme Rade wordt een stuk watergang gegraven (circa 7,5 m breed), het aanwezige kwalificerende moerasbos wordt daarbij vermeden. De vaarroute wordt hierdoor korter en rechter, hiermee wordt voorkomen dat door andere smalle watergangen moet worden gevaren. De vaarroute in ’t Hol wordt verdiept van 0,6 m tot 1,1 m. In het smalle deel (breedte 4 à 5 m breed) worden een aantal passeerplaatsen aangelegd.  

Bij de passage van de Kromme rade wordt, in verband met het peilverschil tussen ’t Hol en de Vuntus, een sluis met beperkte schutverliezen aangelegd, zodat wateruitwisseling tussen beide gebieden zo veel mogelijk wordt beperkt. De sluis krijgt een capaciteit van 20 x 4 m en over de sluis wordt een vaste brug voor wandelaars aangelegd.

Direct na de passage van de Kromme Rade wordt, in westelijke richting evenwijdig aan de Kromme Rade, over een lengte van circa 500 m een nieuwe watergang gegraven (7,5 m breed met tweezijdige beschoeiing) die aansluit op het open water van de Vuntus. Door deze omlegging wordt voorkomen dat kwalificerend habitattype (H3150) wordt vernietigd. Voor de doorsteek van de Vuntus naar de Eerste Plas (Loosdrechtse Plassen) wordt gebruik gemaakt van de bestaande doorsteken in de Oud-Loosdrechtsedijk. Ook bij de overgang van de nieuwe watergang evenwijdig aan de Kromme Rade naar het open water van de Vuntus worden geleidingsmaatregelen (bijv. houten balken) getroffen om de oevers te beschermen, waardoor de oever- en watervegetatie zich beter kan ontwikkelen c.q. niet wordt beschadigd.