Net als voor de onderzoeksvarianten en benchmarkvariant zijn de twee studieconcepten thematisch getoetst. De toetsing is gebaseerd op basis van de criteria uit het oorspronkelijke beoordelingskader. Kort samengevat heeft dit geresulteerd in onderstaande beoordeling. 

Natuur

Nul-alternatief

Studieconcept 1

Studieconcept 2

Beïnvloeding Natura 2000

0

Stikstofdepositie

0

Beïnvloeding NNB

0

Beïnvloeding (beschermde) soorten flora en fauna

0

Landbouw

Nul-alternatief

Studieconcept 1

Studieconcept 2

Verlies of aantasting van agrarische gebieden

0

Klimaat

Nul-alternatief

Studieconcept 1

Studieconcept 2

Kansen voor klimaatadaptatie

0

+

+

Energie

Nul-alternatief

Studieconcept 1

Studieconcept 2

Kansen voor opwekking duurzame energie

0

0

0

Kansen om de energietransitie te combineren met andere ambities in het gebied.

0

+

+

Recreatie

Nul-alternatief

Studieconcept 1

Studieconcept 2

Versterking van recreatieve waarden

0

0

0

Versterking van recreatieve verbindingen

0

+

+

Landschap en cultuurhistorie

Nul-alternatief

Studieconcept 1

Studieconcept 2

Beïnvloeding bijzondere landschappelijke gebieden, structuren en elementen

0

– –

Versterking cultuurhistorische gebieden, structuren en elementen

0

Water

Nul-alternatief

Studieconcept 1

Studieconcept 2

Versterking oppervlaktewaterstelsel (beken en overige waterlopen)

0

0

0

Beïnvloeding waterkwaliteit (grondwater en oppervlaktewater)

0

0

0

Bodem

Nul-alternatief

Studieconcept 1

Studieconcept 2

Beïnvloeding archeologische waarden

0

Beïnvloeding bodemkwaliteit

0

– –

– –

Beïnvloeding aardkundige waarden

0

0

0

Economie

Nul-alternatief

Studieconcept 1

Studieconcept 2

Versterking vestigingskwaliteit en werkgelegenheid

0

Beïnvloeding woon-werkverkeer

0

+

+

Kansen grensoverschrijdende samenwerking

0

0

+

Kansen industrie

0

+

+

Mobiliteit & Infrastructuur

Nul-alternatief

Studieconcept 1

Studieconcept 2

Gevolgen voor verkeersintensiteiten, bereikbaarheid en verkeersafwikkeling N69/N74 en onderliggend wegennet

0

+

+

Gevolgen voor het wegbeeld

0

+

+

Kansen voor de verkeersleefbaarheid en -veiligheid

0

0

Toepassing principes ‘Duurzaam Veilig Wegverkeer’

0

+

+

Gevolgen voor sluipverkeer

0

+ +

+ +

Gevolgen voor fietsverkeer en voetgangers

0

+

+

Gevolgen voor openbaar vervoer

0

+

+

Gevolgen voor landbouwverkeer

0

+

+

Gevolgen voor de doorstroming

0

+ +

+ +

Gezondheid / Leefbaarheid / Milieu

Nul-alternatief

Studieconcept 1

Studieconcept 2

Beïnvloeding geluid door wegverkeer

0

+

+

Beïnvloeding luchtkwaliteit

0

+

+

Lichthinder

0

0

0

Trillingen

0

0

0

Beïnvloeding externe veiligheid

0

0

0

Beïnvloeding gezondheid

0

+

+

Ruimtelijke kwaliteit

Nul-alternatief

Studieconcept 1

Studieconcept 2

Versterking van de ruimtelijk-visuele kwaliteit en belevingswaarde

0

0

0

Versterking van de bereikbaarheid en vitaliteit van kernen en buitengebied

0

0

Meekoppelkansen met nieuwe en lopende initiatieven in de omgeving

0

0

+