Probleemstelling

De herontwikkeling van de N69 Zuid komt voort uit het voornemen om de Grenscorridor N69 te ontwikkelen. Het is een nulplusmaatregel binnen het gebiedsakkoord en moet er voor zorgen dat er een optimale aansluiting gerealiseerd wordt tussen de N74 op Belgisch grondgebied, en de nieuwe verbinding Nieuwe N69. Op dit moment spelen er vooral problemen op het gebied van verkeersveiligheid, barrièrewerking natuur, landbouwverkeer, erfaansluitingen en geluid. De ambitie is dat er in 2030 een nieuwe inrichting van de N69 Zuid is die toekomstbestendig is, duurzaam veilig is en dat deze weg een positieve bijdrage levert aan de verschillende functies die het heeft in de directe omgeving.

Het is vanuit vier perspectieven noodzakelijk om de N69 Zuid her in te richten:

  1. Verkeersveiligheid is ontoereikend
  2. Zwakke schakel op vlak van doorstroming
  3. Barrièrewerking op aangrenzende natuur
  4. Geluidhinder

Doelstellingen

Op basis van de probleemstelling zijn er enkele doelstellingen geformuleerd op het vlak van leefbaarheid, doorstroming en omgevingskwaliteit. De ambitie luidt als volgt:

In 2030 is er een duurzaam veilige N69 Zuid als GOW in gebruik genomen, als een geleidelijke overgang tussen het profiel van de Nieuwe N69 en de Belgische N74. Een regionaal gedragen voorkeursvariant is hiervoor de basis.

 Kansenkaart Leaflet Gebiedsopgave grenscorridor N69 Zuid – N74 Noord