Vooraf aan de beoordeling van de drie basisvarianten en Minimale DV Variant is er een beoordelingskader opgesteld. Dit beoordelingskader in tabelvorm geeft aan welke aspecten onderzocht zijn binnen deze planstudie en of sprake is van kwantitatieve analyses of expert judgement (kwalitatief). De beoordeling van de varianten is voor de meeste aspecten op basis van expert judgement. Enkel de thema’s Natura 2000-gebied (ruimtebeslag), Natuurnetwerk Brabant (ruimtebeslag), Stikstofdepositie, Landbouw (ruimtebeslag) en Verkeersintensiteit/-capaciteit zijn kwantitatief beoordeeld.

De resultaten zijn onderverdeeld in vier overkoepelende thema’s: