Beoordelingskader

Om de inrichtingsvarianten voor de N69 Zuid te kunnen beoordelen worden de milieueffecten vergeleken met de referentiesituatie. Dit gebeurt aan de hand van een beoordelingskader. In de onderstaande tabel is aangegeven op welke wijze de beoordeling plaatsvindt. Het uitgangspunt van dit beoordelingskader is de visie N69 Zuid: Blik op 2030, welke een aanzet doet van de thema’s die behandeld worden bij de beoordeling van de varianten. Er wordt niet enkel naar het wegtracé gekeken en de zeer nabije omgeving, maar zeker ook naar de effecten op omliggende gebieden, kernen en onderliggend wegennet. Niet enkel de milieueffecten krijgen een plaats in de beoordeling van de varianten, des te meer ook de omgevingseffecten van de ontwikkeling en de kansen om de omgeving zo optimaal mogelijk te ’gebruiken’. De NRD en haar beoordelingskader biedt een meerwaarde om meekoppelkansen binnen de ontwikkeling te benutten en risico’s te duiden. De thema’s die naar voren komen in de visie N69 Zuid: Blik op 2030 zijn:

 • Omgeving: hieronder vallen onderwerpen zoals natuur, landbouw, klimaat en recreatie. Om het beoordelingskader te vervolledigen zijn daarnaast aspecten zoals landschap, cultuurhistorie, bodem en water geschaard onder dit thema;
 • Economie: onder economie vallen onderwerpen zoals industrie, vestigingsklimaat, woon-werkverkeer en grensoverschrijdende samenwerking;
 • De thema’s mobiliteit en infrastructuur uit het visiedocument zijn binnen het beoordelingskader gecombineerd tot één thema. Hieronder vallen onder andere onderwerpen zoals verkeersveiligheid, sluipverkeer, doorstroming, oversteekbaarheid, wegbeeld en barrièrewerking. Daarnaast zijn er op vraag van de ambtenaren en bestuurders onderwerpen zoals ‘Duurzaam Veilig Wegverkeer’ en landbouwverkeer meegenomen;
 • Leefbaarheid: dit is het vijfde en laatste thema uit de visie. Hieronder vallen onderwerpen zoals gezondheid, vitaliteit van de kernen en het buitengebied en bereikbaarheid. Aangezien gezondheid een breed onderwerp is worden onder meer externe veiligheid, trillingen, lichthinder, luchtkwaliteit en geluid hieronder geschaard. Ook wordt gekeken naar de meekoppelkansen van nieuwe en lopende initiatieven in de omgeving.

RECREATIE

Versterking van recreatieve waarden

Kwalitatief

Versterking van recreatieve verbindingen

Kwalitatief

LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE

Beïnvloeding bijzondere landschappelijke gebieden, structuren en elementen

Kwalitatief

Versterking cultuurhistorische gebieden, structuren en elementen

Kwalitatief

WATER

Versterking oppervlaktewaterstelsel (beken en overige waterlopen)

Kwalitatief

Beïnvloeding waterkwaliteit (grondwater en oppervlaktewater)

Kwalitatief

BODEM

Beïnvloeding archeologische waarden

Kwalitatief

Beïnvloeding bodemkwaliteit

Kwalitatief

Beïnvloeding aardkundige waarden

Kwalitatief

NATUUR

Beïnvloeding Natura 2000

Kwantitatief – ruimtebeslag op habitatrichtlijn en vogelrichtlijngebied (de N69 kruist natura 2000-gebied).

Kwalitatieve beoordeling overige relevante effectindicatoren

Stikstofdepositie

Kwantitatief – AERIUS-calculatie voor aanleg- en gebruiksfase en interpretatie van deze data

Beïnvloeding NNN

Kwantitatief – ruimtebeslag op Natuurnetwerk Brabant (de N69 kruist NNB-gebied).

Kwalitatieve beoordeling overige relevante effectindicatoren

Beïnvloeding (beschermde) soorten flora en fauna

Kwalitatief – te verwachten:

 • ·beschermde soorten
 • ·niet-beschermde rode lijstsoorten

LANDBOUW

Verlies of aantasting van agrarische gebieden

Kwantitatief – ruimtebeslag op landbouwgronden (onderscheid tussen veld- en huiskavels).

KLIMAAT

Kansen voor klimaatadaptatie

Kwalitatief

 • ·     Hittestress
 • ·     Droogte
 • ·     Wateroverlast

ENERGIE

Kansen voor opwekking duurzame energie

Kwalitatief

Kansen om de energietransitie te combineren met andere ambities in het gebied.

Kwalitatief

ECONOMIE

Versterking vestigingskwaliteit en werkgelegenheid

Kwalitatief

Beïnvloeding woon-werkverkeer

Kwalitatief

Kansen grensoverschrijdende samenwerking

Kwalitatief

Kansen industrie

Kwalitatief

MOBILITEIT & INFRASTRUCTUUR

Gevolgen voor verkeersintensiteiten, bereikbaarheid en verkeersafwikkeling N69/N74 en onderliggend wegennet

Kwantitatief – onderzoek I/C-verhouding

Gevolgen voor het wegbeeld

Kwalitatief

Kansen voor de verkeersleefbaarheid en -veiligheid

Kwalitatief

Toepassing principes ‘Duurzaam Veilig Wegverkeer’

Kwalitatief

Gevolgen voor sluipverkeer

Kwalitatief

Gevolgen voor fietsverkeer en voetgangers

 

Kwalitatief

Gevolgen voor openbaar vervoer

 

Kwalitatief

Gevolgen voor landbouwverkeer

 

Kwalitatief

Gevolgen voor de doorstroming

Kwalitatief

RUIMTELIJKE KWALITEIT

Versterking van de ruimtelijk-visuele kwaliteit en belevingswaarde

Kwalitatief

Versterking van de bereikbaarheid en vitaliteit van kernen en buitengebied

Kwalitatief

Meekoppelkansen met nieuwe en lopende initiatieven in de omgeving

Kwalitatief

GEZONDHEID/LEEFBAARHEID/MILIEU

Beïnvloeding geluid door wegverkeer

Kwalitatief

 • ·     geluidbelaste woningen
 • ·     geluidgehinderden

Beïnvloeding luchtkwaliteit

Kwalitatief

Lichthinder

Kwalitatief

Trillingen

Kwalitatief

Beïnvloeding externe veiligheid

Kwalitatief

 

Beïnvloeding gezondheid

Kwalitatief