Economie

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de beoordeling van alle aspecten die te maken hebben met economie.

Economie

Nul-alternatief

Variant A

Variant B

Variant C

Minimale DV Variant

Versterking vestigingskwaliteit en werkgelegenheid

0

0

0

Beïnvloeding woon-werkverkeer

0

+

0

+

+

Kansen grensoverschrijdende samenwerking

0

+

0

+ +

+

Kansen industrie

0

+

+

+

+

Uit de tabel blijkt dat er duidelijke verschillen zijn tussen de drie varianten voor de aspecten binnen het thema economie. Het wegnemen van een goede aansluiting nabij Lommel zoals het geval is in variant B zorgt niet voor meer kansen voor grensoverschrijdende samenwerking. Lommel wordt namelijk minder goed bereikbaar door het planvoornemen. Omwille hiervan scoort variant B minder positief dan A en C op de aspecten ‘beïnvloeding woon-werkverkeer’ en ‘kansen grensoverschrijdende samenwerking’. Het op- en afrittencomplex bij de Maaij in combinatie met het weghalen van alle andere directe aansluitingen en oversteekplaatsen maakt dat er juist meer kansen zijn voor een grensoverschrijdende samenwerking. De varianten zijn niet onderscheidend op vlak van kansen voor industrie. Een betere doorstroming met minder uitwisselpunten biedt de industriesector in België en Nederland meer perspectief. Er is voor het aspect economie geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende tracédelen, aangezien dit aspect afhankelijk is van de inrichting van het volledige tracé. Variant C komt beduidend positiever naar voren voor alle economische aspecten, omwille van de ongelijkvloerse kruising bij de Maaij.

Per aspect wordt hieronder in het kort de beoordeling gegeven.

Voor dit thema wordt bekeken op welke wijze de weg bijdraagt aan het aantrekken van bedrijven in de regio, en daarmee ook de werkgelegenheid in de kernen van de gemeente Lommel, Bergeijk en Valkenswaard. Er is voor dit aspect gekeken naar de meest recente beleidsdocumenten rond economie/werk in elke gemeente. Er wordt bij dit aspect geen onderscheid gemaakt in tracédeel, aangezien de samenhang van de drie tracédelen bepalend is voor de economische aspecten. De volgende criteria
worden gehanteerd: 

+ +                 winkels en kleine of middelgrote bedrijven zullen zich gaan vestigen in de kernen rond de N69; 
+                    er wordt verwacht dat de weg nieuwe bedrijvigheid stimuleert;
0                    er verandert weinig t.o.v. de referentiesituatie;
                    er wordt niet verwacht dat de herinrichting vestiging van winkels en kleine of middelgrote bedrijven stimuleert; 
– –                 de herinrichting zorgt er niet voor dat bedrijven zich zullen vestigen.

Conclusies

Het uitwisselpunt bij de Maaij zorgt ervoor dat zowel Lommel als Bergeijk goed bereikbaar zijn. Omwille hiervan scoort variant C positiever dan varianten A en B. Aangezien er naar het volledige tracé is gekeken zijn de tracédelen hierin niet onderscheidend. Er wordt geadviseerd nader marktonderzoek te doen naar de werkelijke effecten van het stroomlijnen van verkeer en waar gebruikers van bestaande voorzieningen vandaan komen.

Vestigingsklimaat en werkgelegenheid

Tracédeel 1

Tracédeel 2

Tracédeel 3

Totaal

Variant A

Variant B

Variant C

0

0

0

0

Eventuele kansen

De kernen rond de N69 zijn niet via alle kanten bereikbaar. Verkeer wordt hierdoor gestroomlijnd en dit kan een positief effect hebben op het vestigingsklimaat en als gevolg de werkgelegenheid in die winkelkernen die wel goed bereikbaar blijven.

De herinrichting van de N69 als Duurzaam Veilige weg heeft mogelijk een effect op het woon-werkverkeer in de regio en op bovenlokaal niveau. Dit aspect hangt sterk samen met doorstroming en bereikbaarheid van de kernen. Dit zijn dan ook de elementen die meegewogen worden in de beoordeling. Er wordt bij dit aspect geen onderscheid gemaakt in tracédeel, aangezien de samenhang van de drie tracédelen bepalend is voor de economische aspecten. De volgende criteria worden gehanteerd:

+ +                 woon-werkverkeer wordt op alle fronten verbeterd (naast de auto ook per fiets, OV);
+                    de doorstroming voor woon-werkverkeer wordt verbeterd;
0                    er verandert weinig t.o.v. de referentiesituatie;
                     de doorstroming voor woon-werkverkeer verslechtert;
– –                  woon-werkverkeer wordt op alle fronten slechter(naast de auto ook fiets en OV).

Conclusies

Variant B scoort door de slechtere bereikbaarheid van Lommel minder positief dan varianten A en C.

Woon-werkverkeer

Tracédeel 1

Tracédeel 2

Tracédeel 3

Totaal

Variant A

+

+

+

+

Variant B

0

0

0

0

Variant C

+

+

+

+

Eventuele kansen

Het verbeterde openbaarvervoersnetwerk biedt mogelijkheden voor automobilisten om de auto te laten staan. Op dit moment is er geen busverbinding tussen Lommel/Pelt en Eindhoven/Valkenswaard. Hierdoor nemen veel werknemers automatisch de auto. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van een nieuw in te richten mobihub ter hoogte van het bestaande tankstation. Deze mobihub kan door industrie in zowel België als Nederland gebruikt worden om werknemers te vervoeren vanaf de halteplaats naar het bedrijventerrein.

De planstudie voor de N69 wordt in samenwerking met het Vlaams gewest en gemeente Lommel uitgevoerd. Vlaanderen zet in op een betere verbinding tussen Hasselt en Eindhoven. Samenwerking met Nederlandse provincies en gemeenten is hiervoor noodzakelijk. Er is gekeken naar de beleidsdocumenten rond internationale samenwerking. Dit onderdeel is een interessant thema voor tracédeel 3, wel wordt het aspect grensoverschrijdende samenwerking voor de varianten in zijn geheel bekeken. De volgende criteria zijn gehanteerd: 

+ +                 de herinrichting zorgt voor een betere grensoverschrijdende samenwerking;
+                    de herinrichting biedt handvaten voor een betere grensoverschrijdende samenwerking;
0                    er verandert weinig t.o.v. de referentiesituatie;
                     grensoverschrijdende samenwerking verslechtert;
– –                   /

Conclusies

Variant C scoort door de aanwezigheid van een volwaardig knooppunt ter hoogte van de Maaij positiever dan varianten A en B. Lommel is hierdoor zeer goed bereikbaar vanuit Valkenswaard en Eindhoven. Variant B wordt minder goed beoordeeld, mede door de locatie en oriëntatie van toekomstige knooppunten en de ligging van de N69 binnen tracédeel 3. 

Grensoverschrijdende samenwerking

Tracédeel 1

Tracédeel 2

Tracédeel 3

Totaal

Variant A

+

+

+

+

Variant B

0

0

0

0

Variant C

+ +

+ +

+ +

+ +

Eventuele kansen

Industriële en logistieke activiteiten kunnen mogelijk beter gestroomlijnd worden door de betere doorstroming op de weg. Ook zijn samenwerkingen tussen de kenniseconomie in Hasselt en Eindhoven een mogelijke kans. Nader marktonderzoek is nodig om hier uitspraken over te kunnen doen.

De N69 biedt mogelijk kansen om de industrie in de regio te versterken, onder meer door een betere doorstroming van vrachtverkeer tussen Lommel en Eindhoven te voorzien. Er is gekeken naar de locatie en eigenschappen van aanwezige bedrijvigheid in de regio. De nabijheid van en aansluiting op de N69 zijn van belang om kansen en effecten te bepalen. De volgende criteria zijn gehanteerd:

+ +                 de aanwezige industrie is door de herinrichting beter ontsloten en nieuwe industrie gaat zich vestigen; 
+                    de aanwezige industrie is door de herinrichting beter ontsloten, maar er wordt niet verwacht dat nieuwe industrie zich gaat vestigen;
0                     er verandert weinig t.o.v. de referentiesituatie;
                     de aanwezige industrie is door de herinrichting slechter ontsloten, wel zal nieuwe industrie zich gaan vestigen;
– –                   de aanwezige industrie is door de herinrichting slechter ontsloten en nieuwe industrie gaat zich niet vestigen.

Conclusies

De varianten zijn niet onderscheidend. Alle varianten hebben een positief effect op de industrie in beide landen. De doorstroming wordt verbeterd en grote industriegebieden blijven goed ontsloten. Er kan niet automatisch van uitgegaan worden dat nieuwe bedrijven zich gaan vestigen, een marktonderzoek moet uitwijzen of behoefte is aan nieuwe bedrijfslocaties en waar deze behoefte ligt.

Industrie

Tracédeel 1

Tracédeel 2

Tracédeel 3

Totaal

Variant A

+

+

+

+

Variant B

+

+

+

+

Variant C

+

+

+

+

Eventuele kansen

In Variant C wordt bij tracédeel 3 gesproken van de ontwikkeling van een mobihub. Deze mobihub kan door industrie in zowel België als Nederland gebruikt worden om werknemers te vervoeren vanaf de halteplaats naar het bedrijventerrein. Het HOV dat op de rijbaan rijdt moet de industrie ook voor niet-autogebruikers toegankelijk maken. Doordat de snelheid bij De Barrier verhoogd wordt van 50 km/u naar 80 km/u gaat Pelt een steeds interessantere vestigingsplaats vormen voor grootschalige industrie. Nederland en Eindhoven is zeer dichtbij voor kernen zoals Pelt en op grotere schaal Hasselt.