Gezondheid, leefbaarheid en milieu

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de beoordeling van de effecten op de gezondheid / leefbaarheid /milieu.

Gezondheid / Leefbaarheid / Milieu

Nul-alternatief

Variant A

Variant B

Variant C

Beïnvloeding geluid door wegverkeer

0

0

+

Beïnvloeding luchtkwaliteit

0

0

+

0

Lichthinder

0

0

0

0

Trillingen

0

0

0

0

Beïnvloeding externe veiligheid

0

0

0

0

Beïnvloeding gezondheid

0

+

+

+

Slechts op enkele thema’s verschilt de beoordeling van de varianten van elkaar. De grootste verschillen zitten in de geluidbelasting door wegverkeer. Variant C scoort minder positief dan de andere varianten, dit heeft onder andere te maken met de verhoogde ligging van tracédeel 3 waardoor geluid zich over een groter gebied verplaatst. Op het gebied van trillingen en externe veiligheid zijn de varianten niet onderscheidend. Voor luchtkwaliteit en lichthinder geldt er een positieve beoordeling van respectievelijk variant B en variant A. Variant A scoort onder positiever voor lichthinder door de aanleg van de tunnel binnen tracédeel 3. Gemiddeld gezien wordt variant B het positiefst beoordeeld.

Een uitgebreide beoordeling van elk van de thema’s is hier te vinden.

Ruimtelijke kwaliteit

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de beoordeling van de effecten op de ruimtelijke kwaliteit in het gebied:

Ruimtelijke kwaliteit

Nul-alternatief

Variant A

Variant B

Variant C

Versterking van de ruimtelijk-visuele kwaliteit en belevingswaarde

0

+

0

0

Versterking van de bereikbaarheid en vitaliteit van kernen en buitengebied

0

+

+

Meekoppelkansen met nieuwe en lopende initiatieven in de omgeving

0

+

0

+

Uit bovenstaande tabel blijkt dat variant A voor ruimtelijke kwaliteit op elk aspect positief wordt beoordeeld. Wat betreft meekoppelkansen zijn er beperkt verschillen tussen de varianten. De beoordeling is echter sterk afhankelijk van het aantal initiatieven dat per tracédeel meegekoppeld kan worden. Voor de andere twee aspecten zijn er wel verschillen tussen de varianten. Zo scoort variant B negatief wat betreft de versterking van de bereikbaarheid en vitaliteit van kernen en buitengebied, dit heeft onder andere te maken met het wegnemen van de bereikbaarheid van het buitengebied bij Plateaux-Hageven en het behoud van sluipverkeer op de Bergeijksedijk en door Borkel en Schaft. Daarnaast wordt Lommel minder goed ontsloten. Op het vlak van de versterking van de ruimtelijk-visuele kwaliteit en belevingswaarde scoort variant A positiever dan de andere varianten, aangezien de weg in het grensgebied ondergronds komt te liggen en daardoor ruimte biedt voor een kwalitatieve herinrichting.

Een uitgebreide beoordeling van elk van de thema’s is hier te vinden.