Bodem

Onder het thema bodem vallen verschillende aspecten waarop de drie varianten zijn getoetst. Het betreft hier de archeologische waarden, bodemkwaliteit en aardkundige waarden. Hieruit volgen de volgende conclusies:

Voor geen van de aspecten zijn de varianten onderscheidend. De archeologische waarden, bodemkwaliteit en aardkundige waarden worden voor elk van de varianten gelijk beoordeeld. Bij alle varianten zal er grondverzet plaatsvinden waarbij de vervuilde grond geroerd wordt. Daarin zijn de varianten niet onderscheidend. Daarnaast doorsnijden alle varianten gebieden aangeduid als archeologisch waardevol of met een hoge trefkans. Ook hierin zijn de varianten niet onderscheidend. In tegenstelling tot variant A overlappen varianten B en C een klein deel van het aardkundig monument. Echter, aangezien de andere tracédelen vrij zijn van aardkundige monumenten scoren alle varianten gemiddeld gelijk.

Bodem

Nul-alternatief

Variant A

Variant B

Variant C

Beïnvloeding archeologische waarden

0

Beïnvloeding bodemkwaliteit

0

– –

– –

– –

Beïnvloeding aardkundige waarden

0

0

0

0

Een gedetailleerde beoordeling van de varianten is is te vinden in onderstaand drop-down menu.

Voor dit aspect is gekeken naar archeologie in de bodem en of er risico’s zijn voor de aanleg van een tracé. De volgende kaarten zijn beoordeeld:

  • Archeologische Monumenten Kaart (AMK);
  • de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW);
  • de archeologische landschappen en archeologische vondstcomplexen.

De volgende criteria zijn gehanteerd:

+ +       geen archeologisch waardevol gebied/vondsten enz. in omgeving;
+          geen archeologisch waardevol gebied/vondsten enz. binnen tracé;
0          enkel laag of zeer laag waardevol gebied/vondsten enz. binnen tracé;
           gedeelte zeer hoog of middelhoog waardevol archeologisch gebied, geen vondsten;
– –         (gedeelte) zeer hoog of middelhoog waardevol archeologisch gebied, mogelijk ook vondsten.

Conclusies

Omwille van de aanduiding als archeologisch waardevol gebied voor het gehele tracé zijn de tracédelen en varianten niet onderscheidend. Geadviseerd wordt om in een vervolgfase een archeologische bureaustudie uit te voeren om beter inzicht te krijgen ten aanzien van het voor komen van archeologisch waardevolle voorwerpen in de bodem.

Archeologische waarden

Tracédeel 1

Tracédeel 2

Tracédeel 3

Totaal

Variant A

Variant B

Variant C

Eventuele kansen

De herinrichting van de N69 biedt kansen om het gebied goed te onderzoeken op archeologische vondsten omwille van de aanduiding als zeer hoog archeologisch waardevol gebied.

Voor dit aspect wordt gekeken naar de bekende bodemgegevens binnen het tracé en de nabije omgeving van het tracé. Ook wordt gekeken naar de mogelijke beïnvloeding op de aanleg. Voor de beoordeling van de bodemkwaliteit zijn de gegevens beoordeeld van de omgevingsrapportage Noord-Brabant, waarbij is gekeken naar verontreinigingscontouren, saneringscontouren, nazorgcontouren, en beschikbare onderzoeken. De volgende criteria worden gehanteerd:

+ +       locatie is voldoende onderzocht;
+          locatie onverdacht, is nog niet onderzocht;
0          locatie is licht verontreinigd;
           locatie is matig verontreinigd (grond niet toepasbaar);
–          locatie is sterk verontreinigd (grond niet toepasbaar > interventiewaarde).

Conclusies

Uit de kwalitatieve beoordeling komt naar voren dat er veel vervuilingen aanwezig zijn langs de N69. Alle varianten ervaren hier hinder van en de varianten, noch tracédelen zijn hierin onderscheidend. Bij grondverzet zal hier mee omgegaan moeten worden om verspreiding van bodemvervuiling tijdens de aanleg te voorkomen. Geadviseerd wordt om in een vervolgfase een volledig vooronderzoek uit te voeren conform de NEN 5725. De voormalige stortplaatsen en zinkassenlocaties nabij de N69 kunnen een belemmering vormen voor grondwateronttrekking (bemaling). 

Bodemkwaliteit

Tracédeel 1

Tracédeel 2

Tracédeel 3

Totaal

Variant A

– –

– –

– –

– –

Variant B

– –

– –

– –

– –

Variant C

– –

– –

– –

– –

Eventuele kansen

De herinrichting van de weg kan er wel voor zorgen dat aangrenzende gronden gesaneerd worden, met een verbeterde bodemkwaliteit tot gevolg. 

 

Voor de beoordeling of de herontwikkeling van de N69 aardkundige elementen beïnvloed, zijn de gegevens beoordeeld op basis van de Aardkundige Waarden zoals vastgesteld door de Provincie Noord-Brabant. De provincie wil deze onvervangbare gebieden behouden vanwege de ecologische en cultuurhistorische betekenis. De volgende criteria worden gehanteerd:

+ +       /
+          /
0          er verandert weinig ten opzichte van de referentiesituatie;
           locatie ligt grotendeels buiten, maar deels binnen aardkundig element;
– –         locatie ligt geheel binnen aardkundig element.

Conclusies

Voor elke variant geldt dat het aardkundig monument direct grenst aan de N69. Enkel binnen variant A heeft de weg geen enkele overlap met dit gebied. De andere varianten overlappen binnen tracédeel 1 wel deels met het aardkundig waardevol gebied De Malpie en worden voor dit tracédeel daarom beperkt negatief beoordeeld. De andere tracédelen zijn niet onderscheidend. Gemiddeld genomen krijgen alle varianten een gelijke beoordeling voor dit thema. Geadviseerd wordt om na te gaan wat de gevolgen zijn voor de doorkruising van een aardkundig monument bij de desbetreffende afdeling van de Provincie Noord-Brabant. 

Aardkundige waarden

Tracédeel 1

Tracédeel 2

Tracédeel 3

Totaal

Variant A

0

0

0

0

Variant B

0

0

0

Variant C

0

0

0

Eventuele kansen

Mogelijk kan de inpassing van het ecoduct binnen dit tracédeel zorgen voor een verbinding tussen het aan weerzijde van de N69 aangeduide aardkundig monument. Het ecoduct binnen variant A valt niet binnen het aardkundig monument, wat ook meeweegt in de positieve beoordeling. De negatieve beoordeling van tracédeel 1 in varianten B en C wordt deels veroorzaakt door de komst van het ecoduct binnen het aardkundig monument.