Energie

Onder het thema energie vallen verschillende aspecten waarop de drie varianten zijn getoetst. Het betreft hier de opwekking van duurzame energie en de kansen om energietransitie te combineren met andere ambities in het gebied. Hieruit volgen de volgende conclusies:

Op vlak van energie liggen de kansen voornamelijk bij de uiteindelijke uitwerking van het ontwerp en het plan van aanpak. Aangezien de uitvoering in de verre toekomst ligt en innovaties op vlak van energie snel veranderen zijn de varianten niet onderscheidend. Wel biedt tracédeel 2 meer kansen voor de opwekking van duurzame energie dan tracédelen 1 en 3. Dit heeft te maken met de talrijke aanwezigheid van agrarische gronden.

Energie

Nul-alternatief

Variant A

Variant B

Variant C

Kansen voor opwekking duurzame energie

0

0

0

0

Kansen om de energietransitie te combineren met andere ambities in het gebied.

0

+

+

+

Dit thema gaat in op eventuele meekoppelkansen van de herinrichting van de N69 met het oog op CO2-besparing middels het opwekken van duurzame energie. De beoordeling is gebaseerd op de aantoonbaarheid van eventuele CO2-besparing als direct gevolg voor duurzame energieopwekking binnen omliggende kavels. De volgende criteria zijn gehanteerd:

+ +       /
+          rendabele mogelijkheden voor duurzame energieopwekking;
0          naar verwachting geen rendabele mogelijkheden voor duurzame energieopwekking.
           /
– –         /

Conclusies

Rond tracédelen 1 en 3 is er naar verwachting weinig ruimte voor de opwek van duurzame energie. De N69 wordt omgeven door bosrijke gebieden. Deze tracédelen worden dan ook neutraal beoordeeld. Tracédeel 2 daarentegen biedt meer ruimte dankzij de aanwezige agrarische gronden. De werkzaamheden aan de weg, kunnen aanleiding geven om het directe gebied te toetsen op grootschalige duurzame opwek van energie (zon/wind). Tracédeel 2 wordt hierdoor positief beoordeeld. Aangezien er gekeken wordt naar kansrijke mogelijkheden voor duurzame energieopwekking rondom de N69, zijn de varianten niet onderscheidend.

Opwekking duurzame energie

Tracédeel 1

Tracédeel 2

Tracédeel 3

Totaal

Variant A

0

+

0

0

Variant B

0

+

0

0

Variant C

0

+

0

0

Eventuele kansen

Zonne-energie is kansrijk. Zonnepanelen / -cellen kunnen verwerkt worden in de geluidswal, bovenop overdekkingen en op lichtmasten. Een verwerking in het wegdek kan eventueel ook, dit heeft echter naar verwachting een negatief financieel rendement.

 

Circulariteit vormt een belangrijk energie-gerelateerd vraagstuk. De ambitie omtrent circulariteit vraagt om een ontwerp dat in de toekomst met beperkte inspanningen circulair kan worden onderhouden. Hierbij is hergebruik van materialen / componenten op hetzelfde productniveau het streven. Het is aan de Plan van Aanpak-schrijver om
dit tot uiting te brengen in het uiteindelijke ontwerp.

Conclusies

Er wordt bij de beoordeling uitgegaan van het meenemen van circulariteit in het ontwerp en tijdens de uitvoeringsfase. Alle varianten worden in die zin als positief beoordeeld er van uitgaande dat dit aan het einde van dit decennium gestandaardiseerd is. Zo dient er ten opzichte van traditioneel materiaal gebruik gemaakt te worden van afwijkende biobased producten. Ook kan er ingezet worden op product-as-a-service contracten. 

Energietransitie

Tracédeel 1

Tracédeel 2

Tracédeel 3

Totaal

Variant A

+

+

+

+

Variant B

+

+

+

+

Variant C

+

+

+

+