Klimaat

Voor het thema klimaat wordt beoordeeld of de drie varianten kansen bieden op vlak van klimaatadaptatie, waaronder hittestress, droogte, wateroverlast en windhinder. 

Varianten A, B en C zijn niet onderscheidend van elkaar. Dit is wel het geval wanneer er gekeken wordt naar de afzonderlijke tracédelen. Zowel tracédeel 1 als 2 biedt veel kansen voor klimaatadaptatie door de vele ruimte rond de weg. Elk van de varianten krijgt een positieve beoordeling.

Klimaat

Nul-alternatief

Variant A

Variant B

Variant C

Kansen voor klimaatadaptatie

0

+

+

+

Een gedetailleerde beoordeling van de varianten is is te vinden in onderstaand drop-down menu.

Klimaatadaptief ontwerpen wordt gezien als een randvoorwaarde. Daarbinnen zijn mogelijk meekoppelkansen rond de thema’s hittestress, wateroverlast, wind en droogte. Er is gekeken wat de huidige doelstellingen van de provincie en waterschap zijn met het oog op klimaatadaptatie. Er is specifiek gekeken naar kansen rondom wegontwerp met inachtneming van de bestaande kennis rond water en bodem. De volgende beoordelingssystematiek is gehanteerd:

+ +       voor alle thema’s rond klimaatadaptatie zijn meekoppelkansen mogelijk;
+          voor enkele thema’s rond klimaatadaptatie zijn meekoppelkansen mogelijk;
0          er worden geen kansen gezien voor klimaatadaptatie t.o.v. de referentiesituatie.
           /
– –         /

Conclusies

Elk tracédeel is onderscheidend, de totaalbeoordeling van varianten A, B en C is echter gemiddeld gezien gelijk. Elk van de varianten biedt kansen voor klimaatadaptatie met het oog op droogte, hittestress, wateroverlast en wind. Het verdwijnen van diepgewortelde bomen binnen varianten B en C zorgt voor een iets minder positieve beoordeling met het oog op droogte en wind. Ook zorgt een verdiepte ligging in de vorm van een tunnelbak voor minder kansen voor klimaatadaptatie ten opzichte van een niet verdiepte ligging.

Klimaatadaptatie

Tracédeel 1

Tracédeel 2

Tracédeel 3

Totaal

Variant A

+

+ +

0

+

Variant B

+

+

+

+

Variant C

+ +

+

0

+

Eventuele kansen

Langs het gehele tracé kan de obstakelvrije zone aangelegd worden als groene bufferzone voor de opvang van water. Ook de oksels van knooppunten kunnen op deze wijze ingericht worden om zodoende de loze ruimte nuttig in te richten. Kleurgebruik van de wegverharding kan daarnaast zorgen voor een beperking van de hittestress.