Landbouw

De drie varianten en de benchmarkvariant worden voor het thema landbouw getoetst op het ruimtebeslag op agrarische gronden. 

Landbouw

Nul-alternatief

Variant A

Variant B

Variant C

Verlies of aantasting van agrarische gebieden

0

Een gedetailleerde beoordeling van de varianten is is te vinden in onderstaand drop-down menu. Onder het thema mobiliteit en infrastructuur wordt daarnaast een aanvullende beoordeling gegeven van de gevolgen voor landbouwverkeer.

Voor het verlies of de aantasting van agrarische gebied wordt gekeken naar het ruimtebeslag van de N69 Zuid op omliggende agrarische gronden. Daarnaast kan het voorkomen dat er versnippering optreedt. Ook deze versnipperingen worden gezien als ruimtebeslag en dus negatief beoordeeld, aangezien gronden mogelijk niet meer bereikbaar zijn of de moeite waard om te bewerken. 

Er is onder andere gebruik gemaakt van gegevens van de kaart ‘Agrarisch Areaal Nederland’ (AAA). Deze gegevens zijn ingevoerd in een GIS omgeving, tezamen met de grenzen van de verschillende varianten. Vervolgens is de overlap tussen beide kaartlagen vertaald naar het ruimtebeslag in m2. Met behulp van GIS is er dus geanalyseerd wat het ruimtebeslag zal zijn op landbouwpercelen rond de N69 Zuid. De criteria worden gehanteerd:

+ +       /
+          /
0          ruimtebeslag 0 – 100 m2 (verwaarloosbaar);
           ruimtebeslag 100 – 30.000 m2;
– –         ruimtebeslag > 30.000 m2.

Conclusies

Tracédelen 1 en 2 zijn voor de varianten slechts beperkt onderscheidend. Het grote verschil in de aantasting van landbouwgronden doet zich voor bij tracédeel 3. De komst van een verhoogde ligging door de westelijk gelegen landbouwgronden zorgt voor een groot ruimtebeslag en heeft versnippering tot gevolg. Daarnaast hebben de ongelijkvloerse uitwisselpunten bij Borkel en Schaft (variant B) en Achterste Brug (variant A) een zeer negatief effect op het ruimtebeslag. Dit komt onder andere door de boogstralen die nodig zijn om het verkeer de weg op en af te geleiden. 

Verlies / aantasting van agrarische gebieden

Tracédeel 1

Tracédeel 2

Tracédeel 3

Totaal

Variant A

– –

0

Variant B

– –

Variant C

– –

Eventuele kansen

Het is kansrijk om binnen de varianten ruimte te vinden voor alternatieve vormen van landbouw, bijvoorbeeld een plukroute op de versnipperde gronden of een voedselbos in de oksels van de op- en afrit bij bijvoorbeeld de Maaij, Achterste Brug of Borkel en Schaft. Deze kleinschalige landbouwvormen hebben een relatief grote opbrengst, maar vergen ook onderhoud. 

Onderstaande figuren tonen het ruimtebeslag van de verschillende tracédelen op aangrenzende landbouwpercelen.