Recreatie

Onder het thema recreatie vallen verschillende aspecten waarop de drie varianten zijn getoetst. Het betreft hier de versterking van recreatieve waarden en de versterking van recreatieve verbindingen. Hieruit volgen de volgende conclusies:

Op vlak van recreatie zijn de varianten onderscheidend. Variant C scoort op beide thema’s positiever dan bijvoorbeeld variant B. Over het algemeen hebben de varianten door de komst van veiligere oversteekplaatsen en kansen om het netwerk uit te breiden een positief effect op de recreatie rond de N69.

Recreatie

Nul-alternatief

Variant A

Variant B

Variant C

Versterking van recreatieve waarden

0

+

0

+

Versterking van recreatieve verbindingen

0

+

0

+ +

Een gedetailleerde beoordeling van de varianten is is te vinden in onderstaand drop-down menu.

Voor dit thema is gekeken naar de bereikbaarheid en beleving van recreatieve waarden. Denk hierbij aan de toegankelijkheid van horecagelegenheden, natuurpoorten en de aanwezigheid van kleinschalige recreatieve functies (bankjes, prullenbakken, bewegwijzering, …). Onder andere de website van VisitBrabant is geraadpleegd en er is gekeken naar de aanwezigheid van horecagelegenheden rond de weg of in de nabije omgeving. Ook de bestaande parkeergelegenheden of natuurpoorten bij de aanwezige natuurgebieden zijn in acht genomen. De volgende criteria zijn gehanteerd: 

+ +       recreatieve waarden worden uitgebreid of versterkt;
+          recreatieve waarden worden toegankelijker;
0          er verandert weinig t.o.v. de referentiesituatie;
           recreatieve waarden worden minder toegankelijk; 
– –         recreatieve waarden verdwijnen of gaan er naar verwachting kwalitatief op achteruit.

Conclusies

De beoordeling van de varianten op de tracédelen loopt zeer uiteen. Elk van de tracédelen is onderscheidend en biedt al dan niet kansen of beperkingen met het oog op recreatieve waarden. Zo zorgt de inrichting van tracédeel 3 binnen variant B voor een afsnijding van de natuurpoort naar Plateaux-Hageven. Hierdoor scoort deze variant minder positief dan de andere varianten.

Versterking van recreatieve waarden

Tracédeel 1

Tracédeel 2

Tracédeel 3

Totaal

Variant A

+ +

+ +

+

Variant B

+ +

0

– –

0

Variant C

+

+ +

+

Eventuele kansen

Er worden binnen alle varianten kansen gezien om nieuwe natuurpoorten in te richten en bestaande horeca beter te ontsluiten. Zo kan er binnen variant B gekozen worden voor de aanleg van een fiets- of voetgangerstunnel om Plateaux-Hageven te ontsluiten voor recreatief kwetsbaar verkeer. 

 

Voor dit aspect is gekeken naar bestaande recreatieve verbindingen (fiets en voet), hoe deze onderbroken worden en of er mogelijkheden zijn om de recreatieve verbindingen kwantitatief en kwalitatief te verbeteren. Het wandelknooppuntennetwerk en fietsknooppuntennetwerk zijn onder meer geraadpleegd. De volgende criteria zijn gehanteerd:

+ +       zowel het aantal verbindingen als de kwaliteit van de verbindingen gaat er op vooruit; 
+          de kwaliteit van de verbindingen gaat er op vooruit, maar de kwantiteit niet;
0          er verandert weinig t.o.v. de referentiesituatie;
           het aantal verbindingen gaat er op vooruit, maar de kwaliteit niet;
– –         zowel de kwantiteit als kwaliteit van de verbindingen wordt slechter.

Conclusies

De herinrichting van tracédelen 2 en 3 is onderscheidend bij de beoordeling van de varianten. De aanleg van een fiets- en voetgangerstunnel ter hoogte van Berkheuvels binnen variant C zorgt er voor dat deze variant positiever scoort dan varianten A en B, waarbij enkel een voetgangersbrug voorzien wordt. Binnen tracédeel C zorgt variant B voor een complete afsnijding van west en oost voor fietsers en voetgangers. Hierdoor gaan er veel recreatieve verbindingen verloren. 

Versterking van recreatieve verbindingen

Tracédeel 1

Tracédeel 2

Tracédeel 3

Totaal

Variant A

+ +

+

0

+

Variant B

+ +

+

0

Variant C

+ +

+ +

+

+ +

Eventuele kansen

De komst van een ecoduct met fietspad of aparte fiets- en voetgangersbrug ter hoogte van de Kempervennendreef biedt kansen het fietsnetwerk uit te breiden. Het gebied De Malpie wordt hierdoor in het noorden nog beter ontsloten voor recreanten. De ongelijkvloerse kruising bij Achterste Brug met de N69 binnen varianten B en C zorgt er voor dat de N69 op een veilige manier gekruist kan worden. Omwille van de sociale veiligheid zijn er kansen om de tunnels groen en met aanvullende recreatieve voorzieningen nabij  (bankjes, prullenbakken, verlichting) in te richten.