Referentiesituatie

De varianten zijn getoetst op effecten ten opzichte van een referentiesituatie. Hierbij zijn enkele autonome ontwikkelingen in acht genomen. De referentiesituatie is de situatie in 2030 waarbij het project geen uitvoering kent. Er zijn twee autonome ontwikkelingen meegenomen binnen de referentiesituatie: de verbeterde ontsluiting van Achterste Brug en de aansluiting op de Nieuwe N69. Initiatieven waarover tot op heden geen besluitvorming is geweest zijn niet meegenomen binnen de referentiesituatie. Dit betreft onder andere het windmolenpark Koolbliek en het ruimtelijk plan voor het grensgebied. Deze initiatieven worden gezien als meekoppelkans en ook als danig beoordeeld.

Autonome ontwikkelingen rondom de N69 Zuid

Autonome ontwikkelingen

De komende tien jaar vinden er naar verwachting geen wijzigingen plaats aan het wegdek en het parallelle fietspad. Recent (najaar 2019) is er namelijk al groot onderhoud uitgevoerd aan de weg.

Twee ontwikkelingen met een direct of indirect gevolg voor de N69 Zuid zijn meegenomen als autonome ontwikkeling binnen de referentiesituatie. Het betreft de aansluiting op de Nieuwe N69 en de verharde toegangsweg naar Achterste Brug als onderdeel van Dommelland.

  • Aansluiting Nieuwe N69

Voor 2022 is de Nieuwe N69 in gebruik genomen. Deze sluit in het noorden aan op de N69 Zuid, ter hoogte van hectometerpaal 45,1. De aanleg van deze weg kan er voor zorgen dat meer auto’s en vrachtwagens op de N69 Zuid blijven rijden, waardoor er minder sluipverkeer van het onderliggend wegennet gebruik maakt.

  • Masterplan Groote Heide – Dommelland

De gemeente Valkenswaard wil de komende jaren meer mensen naar het ‘Dommelland’ trekken. Een strategie hiervoor is uitgewerkt in het Masterplan De Groote Heide – Dommelland. Het gebied ten zuiden van Valkenswaard moet in de toekomst een vanzelfsprekende bestemming zijn voor vrijetijdsbesteding. Dit zorgt mogelijk voor een toename aan verkeer. Daarnaast acht de gemeente het wenselijk om in het zuiden een nieuwe entree te realiseren in Achterste Brug naar De Malpie en De Plateaux Hageven. Ook de economische impuls in Achterste Brug, in de vorm van bijvoorbeeld een educatief centrum, B&B, horeca en doorontwikkeling van het recreatieve netwerk kan leiden tot een toename in verkeersstromen. Dit buurtschap is in de autonome situatie mede daardoor ontsloten via een geasfalteerde weg met een aansluiting op de N69 Zuid.


Er zijn daarnaast twee ontwikkelingen die nog niet concreet zijn vastgelegd of waar slechts over gespeculeerd wordt. Het betreft windmolenpark Koolbliek en het ruimtelijk plan van het grensgebied. Deze ontwikkelingen zijn dan ook niet meegenomen als autonome ontwikkeling, maar wel als meekoppelkans en hierop kwalitatief getoetst.

  • Windpark

Ten westen van de N69 Zuid wordt in de toekomst mogelijk een windturbinepark aangelegd. Dit windturbinepark gaat momenteel nog onder de naam Koolbliek. Op deze locatie worden naar verwachting negen windmolens gerealiseerd.

  • Ruimtelijk Plan Grensgebied

Het grensgebied wordt gezamenlijk door gemeente Bergeijk en Lommel heringericht. Dit heeft een direct effect op de N69 Zuid en maatregelen tot gevolg. Men streeft naar een vitaler grensgebied met een toename in ruimtelijke kwaliteit en beleving. De invulling van het ruimtelijk plan is echter tot op heden nog niet bekend en is daarom niet meegenomen in de referentiesituatie als autonome ontwikkeling.