Variant A

Het gehele tracé van de N69 Zuid is onderverdeeld in drie delen. Tracédeel 1 loopt vanaf de aansluiting van de Nieuwe N69 tot ten zuiden van de rotonde bij Borkel en Schaft. Tracédeel 2 loopt vanaf de rotonde bij Borkel en Schaft tot de Maaij, en tracédeel 3 loopt vanaf de Maaij tot kilometerpaal 85.3 van de Belgische N74.

Tracédeel 1A kenmerkt zich door haar grotendeels verdiepte ligging. De directe aansluiting bij Kempervennen vervalt, evenals alle andere directe aansluiting op de N69 aan oost- en westzijde van de weg. De Kempervennendreef is te bereiken via een nieuw aan te leggen parallelweg op de locatie van het huidige fietspad. Fietsers maken gebruik van deze parallelweg en delen deze met landbouwverkeer, bestemmingsverkeer en het openbaar vervoer. Ter hoogte van de Kempervennendreef wordt een halteplaats gerealiseerd. De percelen gelegen aan de westzijde van de N69 worden ontsloten via de parallelstructuur. 

Ten noorden van de Kempervennendreef wordt een fiets- en voetgangersbrug aangelegd die de verbinding legt tussen Kempervennen en natuurgebied De Malpie. Ten zuiden van de Kempervennendreef wordt een ecoduct aangelegd om het wild de kans te geven veilig over te steken. 

De militaire begraafplaats is toegankelijk vanaf de parallelweg. Hier wordt de N69 plaatselijk overkapt. Dit zorgt voor extra parkeermogelijkheden voor de paar momenten in het jaar dat er hier een herdenking plaatsvindt van de tweede wereldoorlog. Door de overkapping krijgen fietsers meer ruimte rond de begraafplaats. Pannenkoekenrestaurant De Familie Suykerbuyck is niet meer rechtstreeks bereikbaar vanaf de N69, maar wordt ontsloten via de Dorpsstraat. 

De N69 komt net ten zuiden van de voormalige rotonde bij Borkel en Schaft weer omhoog. Doordat de weg ook bij Borkel en Schaft nog verdiept ligt, kan de verbinding tussen Bergeijk en Borkel en Schaft op maaiveld blijven liggen. Er zal geen uitwisseling van verkeer meer mogelijk zijn tussen deze verbinding en de N69. In de Dorpsstraat is het mogelijk een bushalte te realiseren voor het HOV dat van de parallelweg komt. Fietsers op deze verbinding kunnen gebruik maken van een vrij liggend fietspad.

Binnen dit tracédeel wordt ten behoeve van het behoud van de monumentale bomen de N69 Zuid omgewisseld met het fietspad. De N69 komt hierdoor op de locatie van het fietspad te liggen en het fietspad waar nu de N69 ligt. Er is binnen het bestaande tracé te weinig ruimte om een ruime obstakelvrije zone te realiseren met behoud van de monumentale bomen. De weg ligt op maaiveld, dus niet verdiept of verhoogt. Ter hoogte van Achterste Brug wordt een ongelijkvloers uitwisselpunt gerealiseerd. De keuze voor deze locatie is gebaseerd op het beperken van sluipverkeer over de Maaij en over de Bergeijksedijk. 

Tussen de Dorpsstraat bij Borkel en Schaft en Achterste Brug loopt een fietspad parallel aan de N69. Hier is geen ruimte gereserveerd voor een parallelweg. Wel wordt er ten westen van de N69 een parallelstructuur aangelegd, zodat de percelen aan de westzijde van de N69 ontsloten kunnen worden. 

Tussen Achterste Brug en de Maaij is wel een parallelweg voorzien. Deze parallelweg maakt middels het aan te leggen ecoduct de oversteek over de N69. De parallelweg sluit vervolgens aan op de Maaij. Ten behoeve van de instandhouding van het wandelknooppuntennetwerk wordt er ter hoogte van Berkheuvels een voetgangersburg gerealiseerd. Ook zullen er enkele ecologische verbindingen onder de weg gelegd worden voor kleine zoogdieren.

Tracédeel 3 wordt grotendeels ondertunneld. Ter hoogte van de Maaij duikt de weg naar beneden en hij komt weer boven ten zuiden van de afrit naar de N715. Deze ingreep zorgt er voor dat er ruimte vrij komt voor een volledige herinrichting van het grensgebied zonder dat de N69 een beperkende factor is. Binnen de tunnel wordt aan beide zijden een obstakelvrije zone van 5,5 meter gereserveerd. De keuze voor een GOW type 1 of type 2 heeft een effect op de breedte van de tunnel. Type 1 is 2,80 meter breder dan type 2.

Visualisaties

A2 - 20200115_121936 A2 - 20200115_121936 Visualisatie

HOV-halteplaats Kempervennen

A4 C4 - 20200115_123238 A4 - 20200115_123238 - Visualisatie

Kruising Borkel & Schaft zonder uitwisseling, gezien vanaf de Dorpsstraat

A6 B6 C6 - 20200115_124159 A6 - 20200115_124159 Visualisatie

Behoud monumentale bomen dankzij het omwisselen van fietspad en N69

20200115_124626 A7 - 20200115_124626

Ongelijkvloers uitwisselpunt Achterste Brug

8A 8B 8C 8A

Ecoduct tussen beide delen van Natura 2000-gebied De Plateaux Hageven, inclusief oversteek landbouwverkeer en fietsers

Bestaande situatie A9

Tunnelmond ter hoogte van de Maaij. Hierdoor geen uitwisseling tussen N69 en de Maaij