Variant C

Het gehele tracé van de N69 Zuid is onderverdeeld in drie delen. Tracédeel 1 loopt vanaf de aansluiting van de Nieuwe N69 tot ten zuiden van de rotonde bij Borkel en Schaft. Tracédeel 2 loopt vanaf de rotonde bij Borkel en Schaft tot de Maaij, en tracédeel 3 loopt vanaf de Maaij tot kilometerpaal 85.3 van de Belgische N74.

Het volledige tracédeel 1C ligt op maaiveld. Ten westen ligt een vrijliggende parallelweg waar bestemmings- en landbouwverkeer gebruik van kan maken. Deze parallelweg ligt op de plaats van het bestaande fietspad. Fietsers kunnen gebruik maken van deze parallelweg, maar kunnen er ook voor kiezen om het vrijliggende nieuw aan te leggen fietspad aan de oostzijde te gebruiken. Dit fietspad is bereikbaar via het ecoduct ten noorden van de Kempervennendreef. Hierop wordt ook een fiets- en voetgangersverbinding gerealiseerd. Het ecoduct legt de verbinding tussen Kempervennen en natuurgebied De Malpie. Het wild kan hier oversteken.

Het openbaar vervoer bevindt zich op de hoofdrijbaan (N69) en ter hoogte van de Kempervennendreef wordt een halteplaats gerealiseerd. De halte aan de oostzijde van de N69 is te bereiken via de verbinding over het ecoduct. De percelen gelegen aan de westzijde van de N69 worden ontsloten via de westelijke parallelstructuur. Aan de oostzijde liggen hoofdzakelijk bospercelen welke via het achterland ontsloten worden. 

Ter hoogte van de militaire begraafplaats maakt de N69 een kleine kromming om voldoende afstand te creëren met de parallelweg. De begraafplaats zelf is bereikbaar vanaf een nieuw te realiseren toegangsweg vanaf Klein Borkel. Bij de inpassing van deze toegangsweg is rekening gehouden met voldoende parkeergelegenheid voor de paar momenten in het jaar dat hier een herdenking van de tweede wereldoorlog plaatsvindt.

Pannenkoekenrestaurant De Familie Suykerbuyck is niet meer rechtstreeks bereikbaar vanaf de N69, maar wordt ontsloten via de Dorpsstraat. Aangezien er geen uitwisselpunt gerealiseerd wordt ter hoogte van de voormalige rotonde bij Borkel en Schaft, wordt er geen halteplaats voorzien in de Dorpsstraat. Aangezien de N69 hier op maaiveldniveau ligt, kan de verbinding tussen Bergeijk en Borkel en Schaft ongelijkvloers worden aangelegd. Fietsers op deze verbinding tussen Bergeijk en Borkel en Schaft kunnen gebruik maken van een vrij liggend fietspad.

Net als in variant B blijft tracédeel 2C liggen op haar huidige tracé, met als gevolg dat de bestaande monumentale bomen verdwijnen om een obstakelvrije zone te kunnen
garanderen. De weg ligt op maaiveld, dus niet verdiept of verhoogd. Ter hoogte van Achterste Brug wordt een ongelijkvloerse kruising gerealiseerd, waarbij er geen aansluiting
is op de N69. Achterste Brug blijft middels een tunnel onder de N69 bereikbaar. Langs het volledige tracé loopt een parallelweg welke de percelen aan de westzijde ontsluit. Fietsers maken ook gebruik van deze parallelweg.

Ten zuiden van Achterste Brug wordt een ecoduct aangelegd om de bestaande Natura 2000-gebieden aan weerszijden van de N69 met elkaar te verbinden. Ten behoeve van de instandhouding van het wandelknooppuntennetwerk wordt er ter hoogte van Berkheuvels een fiets- en voetgangerstunnel gerealiseerd. Ook zullen er enkele ecologische verbindingen onder de weg gelegd worden voor kleine zoogdieren en bestaande in stand gehouden worden.

Binnen variant C is het derde tracédeel 3C verhoogd aangelegd. Deze verhoogde ligging zorgt er voor dat de totale breedte van het dwarsprofiel circa 72 meter bedraagt, in tegenstelling tot de huidige 7 meter. Het tracé loopt rond de bestaande voorzieningen in het grensgebied heen, langs het westen. Het tracé doorsnijdt om hoogte te winnen een deel van het Natura 2000-gebied op Belgisch grondgebied. Met behulp van onderdoorgangen blijven percelen ten westen van de N69 bereikbaar. Het verplaatsen van de N69 heeft als voordeel dat het grensgebied volledig heringericht kan worden met het oog op de toekomst.

Ter hoogte van de Maaij komt een uitwisselpunt tussen N69 en onderliggend wegennet. Omwille van de hoogte die overbrugt moet worden tussen N69 en Maaij is het een zeer ruim ingericht kruispunt met rotondes aan weerszijden. Het bestaande tracé wordt ingericht ten behoeve van de parallelstructuur en fiets- en voetgangersnetwerk. De N715 kan de N69 op ter hoogte van de Maaij. Alle directe aansluitingen met de N69 verdwijnen.

Visualisaties

B1 C1 - 20200115_121638 B1 C1 - 20200115_121638 - Visualisatie

Fietspad richting ecoduct ter hoogte van de Kempervennendreef

B3 C3 - 20200115_122400 C3 - 20200115_122400

Ecoduct tussen Kempervennendreef en De Malpie

A4 C4 - 20200115_123238 C4 - 20200115_123238 Visualisatie

Kruising Borkel & Schaft zonder uitwisseling van verkeer, gezien vanaf de Dorpsstraat

A6 B6 C6 - 20200115_124159 B6 C6 - 20200115_124159 Visualisatie

Verdwijnen monumentale bomen door behoud huidige ligging N69

20200115_124626 C7 - 20200115_124626

Tunnel onder de N69 ter hoogte van Achterste brug, zonder doorsteek naar het achterland

8A 8B 8C 8C

Ecoduct tussen beide delen van Natura 2000-gebied De Plateaux Hageven

C10 Bestaand C10

Verhoogde ligging en uitwisselpunt ter hoogte van de Maaij, gezien vanaf de Maaij

C12 - 20200115_130257 C12 - 20200115_130257 - Visualisatie

De verhoogde ligging kruist de parallelweg welke gebruik maakt van het bestaande tracé