Minimale DV Variant

Ter aanvulling op varianten A, B en C is er een minimale duurzaam veilige variant uitgewerkt voor tracédelen 1 en 2. Het betreft het deel van de N69 tussen de aansluiting met de nieuwe N69 en de kruising bij de Maaij. Het grensgebied dat valt binnen tracédeel 3 is expliciet niet meegenomen binnen deze variant, omdat de gemeente Bergeijk in samenwerking met de gemeente Lommel een ruimtelijk plan uitwerk voor dit grensgebied. 

Tracédeel 1 blijft op maaiveld liggen, net als binnen de referentiesituatie. Er wordt ter hoogte van de Kempervennendreef een fiets- en voetgangersbrug gerealiseerd om Kempervennen en natuurgebied de Malpie met elkaar te verbinden. Ter hoogte van de Kempervennendreef wordt daarnaast een HOV halte gerealiseerd. Het bestaande fietspad wordt tot de weg Klein Borkel verbreed tot een parallelweg waar ook landbouw- en bestemmingsverkeer gebruik van kunnen maken. Het grootste deel van de parallelstructuur zal echter enkel voor fietsers en voetgangers toegankelijk zijn. Ter hoogte van de militaire begraafplaats maakt de N69 een flauwe bocht zodat fietsers meer ruimte krijgen om de verkeersveiligheid hier te vergroten. In de referentiesituatie is er namelijk geen tussenruimte tussen fietspad en N69. 

Ter hoogte van de huidige rotonde bij Borkel en Schaft wordt een ei-rotonde gerealiseerd, een dergelijke rotonde is breder gedimensioneerd zodat vrachtwagens gemakkelijker de rotonde kunnen opdraaien en auto’s in de gelegenheid stelt om langzamere voertuigen te passeren. Fietsers kunnen de N69 hier kruisen met behulp van een tunnel. Langs de Dorpsstraat wordt een tweede HOV halte gerealiseerd, waar zowel de bestaande buurtbus gebruik van kan maken, alsook het nieuwe hoogwaardig openbaar vervoer. 

Ook binnen deze variant bevindt zich geen landbouwverkeer op de weg. Deze maken gebruik van de parallelweg. Behalve de ongelijkvloerse kruisingen voor kwetsbare weggebruikers ter hoogte van de Kempervennendreef en de rotonde bij Borkel en Schaft, zijn er geen oversteekmogelijkheden voor deze groep gebruikers.

Net als binnen variant A wordt de ligging van de N69 gewisseld met de ligging van het huidige fietspad. Hierdoor kunnen de bestaande monumentale bomen behouden blijven. Tussen de rotonde bij Borkel en Schaft en het Mortelke/Berkheuvels is er een vrijliggend fietspad. Tussen het Mortelke en de Maaij gaat het fietspad over op een parallelstructuur waar ook landbouw- en bestemmingsverkeer gebruik van kan maken. Ter hoogte van Berkheuvels wordt daarnaast een gelijkvloerse voetgangersoversteek ingepast om het wandelknooppuntnetwerk in stand te houden. 

Ten zuiden van Achterste Brug wordt een ecoduct aangelegd om de bestaande Natura 2000-gebieden aan weerszijden van de N69 met elkaar te verbinden. Bij de Maaij wordt een ei-rotonde ingepast welke de afslag naar de Maaij moet verbeteren ten opzichte van de referentiesituatie. Fietsers kunnen hier middels een tunnel de N69 kruisen. Dit is overigens het enige punt waar fietsers de weg kunnen kruisen binnen tracédeel 2.