Welkom op het digitale Omgevingseffectrapport voor bestemmingsplan de Noordoosthoek. Deze digitale versie geeft een samenvatting van het Omgevingseffectrapport (OER) dat voor het bestemmingsplan is opgesteld. De volledige versie is te downloaden als pdf (zie onder Downloads). Deze digitale versie is gemaakt met als doel het OER op een overzichtelijke, makkelijk leesbare manier beschikbaar te stellen. Deze digitale versie leidt u door de resultaten van het OER.

Voor alles in deze samenvatting van het OER geldt dat in de pdf-versie van het OER uitgebreidere beschrijvingen en toelichtingen zijn opgenomen. Mochten er onverhoopt inhoudelijke verschillen zitten tussen deze samenvatting en de pdf-versie, dan geldt de pdf-versie als uitgangspunt.

Wat kunt u op deze site lezen?

Allereerst: er is een kaart gemaakt waarop de belangrijkste punten van de Noordoosthoek zijn weergegeven. Klik op onderstaand figuur om daar direct naar toe te gaan.

Onder ‘Leeswijzer’ gaan we in op wat een OER is en welke rol deze speelt in de procedure voor het bestemmingsplan. Daarnaast wordt beschreven wat in het OER is onderzocht en wordt een lijst van veel voorkomende woorden toegelicht.

Wat het nieuwe bestemmingsplan precies mogelijk maakt, wordt toegelicht onder ‘Wat regelt het bestemmingsplan?’.  Hier staat een uitgebreide beschrijving van wat er op basis van het nieuwe bestemmingsplan mogelijk is in de Noordoosthoek. Ook wordt toegelicht hoe dit in het bestemmingsplan is geregeld.

De manier waarop het effectonderzoek is uitgevoerd en de resultaten daarvan zijn samengevat onder ‘Effectonderzoek’. Eerst wordt toegelicht hoe het onderzoek is opgebouwd. Na een beschrijving van de referentiesituatie, worden de resultaten van het effectonderzoek toegelicht. Tot slot worden hier de gemaakte keuzes toegelicht en wordt beschreven hoe die hebben geleid tot een voorkeursalternatief, dat met het bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt.

Het laatste onderwerp waar in dit digitale OER op in wordt gegaan, zijn de gestelde ambities voor de Noordoosthoek. Aan het einde van het effectonderzoek is getoetst of het gekozen voorkeursalternatief voldoet aan de vooraf gestelde ambities. De resultaten daarvan zijn terug te vinden onder ‘Toetsing aan ambities’.